فارکس ترید

کارت امتیاز متوازن BSC

هدیه‌ای ویژه: جعبه ابزار تغییر سطح مقدماتی

بررسی اثربخشی شش سیگما با رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC) مطالعه موردی شرکتهای تعاونی منتخب استان یزد

یکی از چالشهای سازمانهای عصر جدید، اجرای مؤثر راهبرد‌ها و تبدیل راهبرد‌های سازمان به فرایند‌های بهبود عملکرد است. از آنجا که شش سیگما اجرای راهبرد مبتنی بر سنجش می‌باشد که بر بهبود فرایند و کاهش اختلاف متمرکز است، در این مقاله به دنبال بررسی نقش کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم جامع سنجش عملکرد در ارزیابی طرحهای شش‌سیگما در شرکتهای تعاونی هستیم. این تحقیق در سال 1388 - 1389 انجام گرفت و در آن فرضیه‌ها و سؤالهایی مرتبط با ارزیابی اثربخشی شش‌سیگما مطرح شد و در قالب پرسشنامه در اختیار جامعه آماری(champion، کمربند سبز و اعضای گروه طرحهای شش‌سیگمای شرکتهای تعاونی منتخب استان یزد) قرار گرفت و سپس دیدگاه‌های آنها تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برنامه شش‌سیگما از نظر مالی، فرایندهای داخلی و توسعه و یادگیری دارای اثربخشی است ولی از نظر مشتری، اثربخشی قابل قبولی ندارد. در کل، داده‌ها حاکی از موفق بودن طرح شش‌سیگماست. همچنین شاخصها در چهار بعد کارت‌امتیازی‌متوازن با استفاده از روش ویکور، رتبه‌بندی ‌شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Six Sigma Effectiveness with the Balance Scorecard Approach (Case Study: Selective Cooperative Societies of Yazd City)

نویسندگان [English]

  • S.H Mirfakhroldini 1
  • S Golkarieh 2

One of the challenges of innovative era enterprises is implementing effective strategies and translating organization strategies to performance improvement processes. Since six-sigma methodology is the implementation of a measurement-based strategy that focuses on process improvement and variation reduction, this research aims to investigate the role of balanced scorecard methodology as a comprehensive performance measurement system in assess six sigma projects in the cooperative societies. So hypothesis correlate assess of six sigma effectiveness کارت امتیاز متوازن BSC discuss and set in the form of questionnaire then dispread Population(champion, Green belt and the member of team six sigma projects of selective co-operative societies of Yazd city) and then data analysis.
The results of investigation show that six-sigma methodology has been effective in terms of financial perspective; internal processes perspective and learning and growth perspective but not so about customer perspective. In general, six-sigma program is effectiveness and data is representative of success of six-sigma program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Six Sigma
  • Balanced Scoredcard
  • Cooperative Societies
  • VIKOR method

مراجع

  1. دل‌انگیزان،سهراب (1384)، رهیافتی بر سیاست‌گذاری تعاونی‌های تولیدی،مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد اول،‌صفحه 363.
  2. مونتگومری، داگلاس (1376)، کنترل کیفیت آماری، ترجمه دکتر رسول نورالسناء، ویرایش سوم، تهران: دانشگاه علم و صنعت، مرکز انتشارات.

3. Alastair, H. (2005), Linking Balanced ScoreCard and Six Sigma to Drive Breakthrough Business performance, Certified Six Sigma Black belt, Sun Microsystems.

4. Chen, S.H., C.C. Yang and J.Y. Shiau (2006), The application of balanced scorecard in the performance evaluation of higher education, The TQM Magazine, (18) 2:190-205.

5. Hepworth, P. (1998), Weighing it up – a literaturereview for the balancedscorecard, Journal of Management Development, 17(8): 559-‌563.

6. Kumar, U.D., H. Saranga, E. Ramrez-Marquez Jose and D. Nowicki (2007), Six sigma project selection using data envelopment analysis, The TQM Magazine, 19(5): 419-441.

7. Nagel Michael, E. (2005), Balanced ScoreCard and Six Sigma: Complementary tools to Advance the leadership Agenda, Vice president.

8. Pande, P. and L. Holpp (2004), What is six sigma?McGraw-Hill companies.

9. Pfeifer, T., W. Reissiger and C. Canales (2004), Integrating six sigma with quality management systems, The TQM Magazine, 16(4): 241-249.

10. Raisinghani, M.S. (2005), Six sigma: concepts, tools and applications, Industrial Management and Data Systems, 105(4): 491-505.

11. Rodriguez, Adriana B. (2008), A Framework To Align Strategy, Improvement Performance, And Customer Satisfaction Using AnIntegration of Six Sigma And Balanced Scorecard, degree of Doctor, Industrial Engineering and Management Systems in the College of Engineering and Computer Science at the University of Central Florida.

12. Sanayei, A., S. Farid Mousavi & A. Yazdankhah (2010), Group decision making process for supplier selection with VIKOR undr fuzzy environmet, Expert Systems With Application, 37:24-30.

13. Sayadi, M. K., M. Heydari and K. Shahanaghi (2009), Extension کارت امتیاز متوازن BSC of VIKOR method for decision making problem with interval numbers, Applied Mathematical Modelling, 33:2257–2262.

14. Schmutte, A. (2003), Six sigma im Business Excellence Prozess – Wertorientierte Unternehmensfu¨ hrung mit Balanced Scorecard, EFQM und Six sigma bei Siemens, in To pfer, A. (Ed.), Six Sigma – Konzeption und Erfolgsbeispiele, Springer, Berlin.

15. Su, C.T. and C.J. Chou (2008), A systematic methodology for the creation of Six Sigma projects:A case study of semiconductor foundry, Expert Systems with Applications, 34: 2693–2703.

16.Yeh, D.Y., C.H. Cheng and M.L. Chi (2007), A modified کارت امتیاز متوازن BSC two-tuple FLC model for evaluating the performance of SCM: By the Six Sigma DMAIC process, Applied Soft Computing, 7:1027–1034.

ارایه یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکردهای کارت امتیازی متوازن (BSC) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مطالعه موردی یکی از شرکت‌های صنایع غذایی کشور

نقش مهم محصولات تولیدی صنایع غذایی در ارتقاي شاخص‌هاي مختلف سلامت و اقتصادي كشورها، سازمان‌هاي درگير در اين امر را مصمم كرده است كه با بازنگري اساسي در شيوه‌هاي مديريت، بيش از پيش در جهت اجراي كارامدترين روشها در به كارگيري منابع محدود موجود و تأمين سلامت آحاد جامعه و رشد اقتصادی کشور فعاليت نمايند. کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از ابزارهای موفق در زمینه ارزیابی عملکرد، میزان اهمیت مناظر و همچنین شاخص‌های تحت هر منظر را، ارائه نمی دهد، لذا در این پژوهش برای رفع این نقص، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت وزن‌دهی به مناظر و شاخص‌های کارت امتیاز ی متوازن استفاده شده است. در پژوهش حاضر ابتدا لیستی از شاخصهای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن تهیه شده و مقایسات زوجی از روش میدانی و توزیع پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی استاندارد با نرخ سازگاری کمتر از 1/0 میان خبرگان به دست آمد. در پایان میزان تحقق موزون هر یک از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به مقایسات زوجی انجام شده میان مناظر توسط خبرگان، منظر مشتری با وزن 328/0 دارای بیشترین اهمیت، پس از آن منظر مالی با وزن 290/0 دارای اهمیت دوم، منظر فرآیند داخلی با وزن 239/0 دارای رتبه سوم و منظر رشد و یادگیری با وزن 143/0 در اهمیت چهارم قرار دارد. بر اساس وزن‌های قطعی بدست آمده درآمد اضافه شده نسبت به سال قبل با وزن 121/0 در رده نخست، تعداد شکایات مشتریان با وزن 094/0، میزان رضایت مشتریان با وزن 086/0در رده‌های بعدی قرار دارند.

آذر، عادل. (1389). آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات آدینه بوک#
آذر، عادل و علی پور درویشی، زهرا. (1386). بهبود سیستم کارت امتیازی متوازن بر اساس منطق فازی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت عملکرد#
حق شناس، اصغر، کتابی، سعیده و دلوی، محمدرضا. (1386). ارزیابی عملکرد با روش کارت امتیازی متوازن از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، نشریه مدیریت دانش#
ساعتی، توماس. (2000). تصمیم سازی برای مدیران (ترجمه علی اصغر توفیق)، مجله مدیریت صنعتی
والمحمدی، فیروزه. (1389). ارزیابی عملکرد سازمان با کارت امتیازی متوازن، مجله مدیریت، شماره 18#
وطن خواه، کارت امتیاز متوازن BSC سودابه، سالمی، اکرم. (1388). بررسی نظام ارزشیابی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن، مدیریت سلامت، شماره 12#
Ardekani, S., Morovati Sharifabadi, A. (2013). Comprehensive Performance Evaluation Using FAHP-FVIKOR Approach Based on Balanced Scorecard (BSC): A Case of Yazd's Ceramic and Tile Industry. Iranian Journal of Management Studies (IJMS)#
Ertu rul & Karaka o lu, N. (2009). Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods. Expert Systems with Applications: An International Journal, 36(1), 702-715.#
Farhanghi, A., Abachian Ghassemi, R., (2012). BSC Technique Research Employment National Cartographic center of Iran to identify and classify the Human Resources Performance Indicators in Fuzzy AHP Environment. International Journal of Learning & Development#
Farrokhi, M., Aftabi, A. (2012). Evaluation and Weighting Balanced Scorecard Critical Factors by Means of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (A Case Study). World Applied Sciences Journal 16 (2): 300-312#
Feili,H., Vasheghani Farahani, N. (2011). Integration of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) with Balance Score Card (BSC) in order to evaluate the Performance of Information Technology in Industry. The Journal of Mathematics and Computer Science#
Hung-Yi Wua, Gwo-Hshiung Tzeng a,b &.Yi-Hsuan Chen. (2009). A fuzzy MCDM approach for evaluating banking performance based on Balanced Scorecard, Elsevier#
Iravanian Tabrizi, A., Fazli, S., Alvand, M. (2013). BSC-AHP employing a hybrid approach to evaluating the performance of Hashemi Nejad Hospital in Tehran. Health Information Management, Volume 9, Issue 3#
Jamali, N., Feylizadeh, M. (2015). Performance Evaluation of Aircraft Maintenance Department Using Integration Fuzzy AHP and BSC Approach in Iran.International Journal of Management,Vol. 2, No. 9#
Kazemi, m.,Seyedi, H. (2015). Integrating balanced scorecard with fuzzy AHP and ELECTRE III for prioritize agility dimensions in auto parts manufacturing company. Journal of Scientific Research and Development , 245-252#
Kahraman, C., Cebeci, U., & Ruan, D. (2004). Multi-attribute comparison of catering service companies using fuzzy AHP :The case of Turkey. International Journal of Production Economics, 87(2), 171-184.#
Kaplan,R.S. , Norton, D. (1997). Translating Strategy Into Action : The Balanced Scorrecard ,HBS Press,Boston, MA#
Mohammadi, A., Nejati, O. (2012). Performance Evaluation of Tile and Ceramic Industries by Fuzzy Analytical Hierarchy Process on the Base of Balanced Score Card. Journal of Basic and Applied Scientific Research#
Saaty, T.L.(1994).”How to make a decision: the analytic hierarchy Process”. Interface, Vol. 24, No.6, pp: 19-43#
Saremi, M., Mousavi, S. F., & Sanayei, A. (2009). TQM consultant selection in SMEs with TOPSIS under fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 36(2), 2742-2749.#

کارت امتیازی متوازن (دوره آموزشی دانلودی)

مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با تدوین کارت امتیازی متوازن استراتژی آینده خود را اجرایی کنند. (پرفروش‌ترین دوره کسب وکار هارمونی تغییر)
زمان: بیش از ۴ ساعت
مدرس: مسعود چیتگرها، مدرس و مربی تغییر

توضیحات

چگونه عملکرد کسب‌وکارمان را اندازه‌گیری و پایش کنیم تا سودآوری به حداکثر برسد؟

کاربردی‌ترین و اجرایی‌ترین ابزار مدیریت کسب‌وکار در ۲۰ سال اخیر کارت امتیازی متوازن بوده است.

کارت امتیازی متوازن به عنوان ده مقاله‌ی برتر صد سال مقالات مجله بازرگانی هاروارد است.

کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن محصول غیرحضوری و دیداری است که نحوه اندازه‌گیری و پایش استراتژی را بیان می‌کند تا استراتژی شما اجرا شود. این دوره عنصر مهمی از مرحله طرح‌ریزی استراتژی در منظومه جامع مدیریت (نجم) است که نقش بسیار حیاتی در اجرای مؤثر استراتژی کسب‌وکار یا سازمان شما دارد.

پیشنهاد می‌کنم مقاله زیر را حتماً بخوانید:

آیا می‌خواهید دوره آموزشی نسل چهارم کارت امتیازی متوازن را دریافت کنید:

اطلاعات کلی دوره کارت امتیازی متوازن:

کد محصول: CCSVN_07
مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با تدوین کارت امتیازی متوازن استراتژی آینده خود را اجرایی کنند.
زمان: بیش از ۴ ساعت فیلم، صوت و پاورپوینت
مدرس: مسعود چیتگرها

چرا کارت امتیازی متوازن مهم است؟

مقصد خود را تعیین کرده‌اید (بیانیه‌های راهبردی مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز). جاده‌ای را هم که به مقصدتان منتهی می‌شود مشخص کردید (نقشه استراتژی). حال اگر سفر خود را آغاز می‌کنید مسئله این است که باید بدانید چه میزان از مسیر را پیموده‌اید (سنجه‌های استراتژیک) و کی باید آنجا برسید (نشانگاه‌ها). مشکل کسب‌کارها و سازمان‌ها آن است که در هر دوره طی کردن مسیر برای رسیدن به مقصدشان نمی‌دانند چه میزان راه را طی کرده‌اند و دقیقاً کجا می‌خواهند برسند.

این اندازه‌گیری‌ها (سنجه‌ها) و اهداف کمی (نشانگاه‌ها) در وجوه مختلف مالی و غیرمالی در چارجوب کارت امتیازی متوازن به شما می‌گویند به چه میزان راه را برای رسیدن به مقصد طی کرده‌اید و به چه میزان راه مانده است.

مسئله اصلی کسب‌وکارها و سازمان‌های ما چیست؟

شما در این دوره می‌آموزید که چگونه اهداف تعریف‌شده در نقشه استراتژی و مضامین استراتژیک را به یک کارت امتیازی متوازن متشکل از سنجه‌ها، نشانگاه‌ها و شکاف‌ها تبدیل می‌کنند. میزان شکاف کل که معمولاً با بیانیه چشم‌انداز جاه‌طلبانه تعریف و در مرحله توسعه استراتژی تدوین گردید، به شکاف‌هایی تقسیم می‌شود که هر مضمون استراتژیک باید طی سه تا پنج سال آنها را پر کند. بنابراین، در این دوره یاد می‌گیریم که:

جلسه اول: تاریخچه و تعاریف

اهداف جلسه

+ هارمونی تغییر

+ دلایل شکست استراتژی

+ تاریخچه کارت امتیازی متوازن

+ تعریف کارت امتیازی متوازن و مفاهیم آن

زمان: ۶۹:۲۶ کارت امتیاز متوازن BSC دقیقه

حجم: ۱۷۱ مگ

جلسه دوم: هدف‌گذاری در کارت امتیازی متوازن

اهداف جلسه

+ جایگاه کارت امتیازی متوازن

+ شکست در نتایج کارت امتیازی متوازن

+ اصول سازمان استراتژی محور

زمان: ۵۰:۵۱ دقیقه

حجم: ۹۸ مگ

جلسه سوم: سنجش استراتژی در منظر مالی

اهداف جلسه

+ وظایف سنجه‌ها در کارت امتیازی متوازن

+ معیارهایی برای یک سنجه کارت امتیاز متوازن BSC خوب

+ سنجه‌های مالی دوره رشد

+ سنجه‌های مالی دوره تثبیت

+ سنجه‌های مالی دوره برداشت

زمان: ۲۱:۲۱ دقیقه

حجم: ۵۲ مگ

جلسه چهارم: سنجش استراتژی در منظر مشتری

اهداف جلسه

+ سنجه‌های اصلی سنجش مشتریان

+ مدل عمومی ارائه ارزش برای مشتریان

+ تقسیم‌بندی مشتریان و بازار

+ خلاصه‌ی سنجه‌های اصلی

+ سنجه‌های سودآوری مشتری

زمان: ۲۲:۰۹ دقیقه

حجم: ۴۵ مگ

جلسه پنجم: سنجش استراتژی در منظر فرایند

اهداف جلسه

+ زنجیره ارزش‌افزای فرایندهای کسب‌وکار

+ سنجه‌های فرایند نوآوری

+ سنجه‌های فرایند عملیاتی

+ سنجه‌های فرایند خدمات پس از فروش

زمان: ۳۳:۲۴ دقیقه

حجم: ۶۸ مگ

جلسه ششم: سنجش استراتژی در منظر رشد و یادگیری

اهداف جلسه

+ مضامین منظر رشد و یادگیری

+ سنجه‌های رضایت کارکنان

+ سنجه‌های حفظ و نگهداری کارکنان

+ سنجه‌های بهره‌وری کارکنان

+ سنجه‌های فنآوری اطلاعات و سرمایه سازمانی

زمان: ۱۶:۰۰ دقیقه

حجم: ۳۵ مگ

جلسه هقتم: تنظیم نشانگاه‌ها و اندازه‌گیری عملکرد

اهداف جلسه

+ نشانگاه و انواع آن

+ منابع اطلاعاتی نشانگاه

+ کارگاه کارت امتیازی متوازن

زمان: ۳۳:۱۴ دقیقه

حجم: ۶۵ مگ

این دوره آموزشی و راهنمای اجرا عناصر زیر را در « منظومه جامع مدیریت » یا جعبه‌ابزار رهبران پوشش می‌دهد:

کارت امتیازی متوازن

دوره کارت امتیازی متوازن برای چه کسانی است؟

این دوره آموزشی برای کلیه صاحبان کسب‌وکار، مدیران و کارشناسانی است که می‌خواهند بر مبنای یک روش علمی و کاملاً کاربردی استراتژی کسب‌وکار یا سازمان خود در چارچوب کارت امتیازی متوازن اندازه‌گیری و پایش کنند تا نتایج فوق‌العاده و چشم‌گیری را داشته باشند.

مسعود چیتگرها، مدرس دوره کارت امتیازی متوازن کیست؟

+ ابداع الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) برای هماهنگی بین آدم‌ها، سیستم‌ها و محیط‌ها

+ آفریننده شیوه منحصربه‌فرد «برنامه رشد فردی (برف)»

+ دانش‌آموخته مهندسی صنایع و MBA

+ مترجم کتاب‌های رهآورد تلاش، مدیریت فرایند کسب‌وکار و کارت امتیازی متوازن، قدرت نوآوری استراتژی و کارآفرینی سازمانی

+ نویسنده کتاب بالندگی مدیریت استراتژی: معماری و ارزیابی سازمان براساس استراتژی

+ نویسنده مقالات علمی مدیریت و استراتژی و ارائه آن در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

+ مدرس کارگاه‌های مدیریت استراتژی، مدیریت فرایند و مدیریت تغییر

+ مؤسس و مدیر گروه هارمونی تغییر برای کمک به افراد، خانواده‌ها، تیم‌ها و سازمان‌ها در تغییر فردی، سازمانی، و نوآوری

+ مدرس و مربی تغییر و اجرای استراتژی با بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت آموزش در شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی

با شرکت در دوره کارت امتیازی متوازن دقیقاً چه چیزی دریافت می‌کنیم؟

محتویات این دوره شامل:

بیش از ۲۰۰ دقیقه محتوای آموزشی (فیلم دوره)

فایل صوتی دوره قابل پخش در موبایل، کامپیوتر و اتومبیل

فایل پاورپوینت و مقالات مرتبط

فایل اکسل برای طراحی کارت امتیازی متوازن

نمونه ایرانی اجرایی شده

پشتیبانی کسب‌وکار ۳۶۵ روزه پس از خرید

یک جلسه مربی‌گری کسب‌وکار برای راهنمایی اجرا

هدیه‌ای ویژه: جعبه ابزار تغییر سطح مقدماتی

شیوه آموزشی دوره چیست؟

ما دوره‌های آموزشی خودمان را براساس روش «یادگیری با انجام» ترتیب داده‌ایم. در این گونه آموزش‌ها شما مفاهیم، تعاریف و یا محتوای نظری را در کمترین زمان ممکن می‌اموزید (۲۰٪ زمان یادگیری) و در بقیه‌ی زمان آموزش (۸۰٪) به تمرین‌ها و کارگاه‌هایی می‌پردازید که بتواند این مفاهیم و محتوای نظری را در عمل تمرین و پیاده‌سازی کند. بنابراین، در صورتی که شما بتوانید همگام با دوره آموزشی، تمرین‌ها و کارگاه‌های ارائه شده را انجام دهید و در واقع، تمرین کنید؛ نه تنها می‌توانید انتظار داشته باشید تا این مفاهیم را تا ۷۵٪ آموخته‌اید بلکه در عمل نیز کاربرد این مفاهیم را تجربه می‌کنید و این یعنی اثربخشی آموزش و یادگیری شما به شدت افزایش می‌یابد.

برای اینکه مقایسه‌ای بین این شیوه یادگیری و سایر شیوه‌های یادگیری داشته باشید به شکل زیر توجه کنید:

یادگیری در عمل

خروجی این دوره در نهایت چیست؟

مهم‌ترین خروجی شما پس از طراحی کارت امتیازی متوازن، تدوین برنامه رشد کاروکسب و داشبورد استراتژیک است که در شکل زیر مشاهده می‌کنید:

کارت امتیازی متوازن

چقدر می‌خواهید بر روی آینده و اداره بهتر کسب‌وکارتان سرمایه‌گذاری کنید؟

بهای این دوره با هیچ سرمایه‌گذاری دیگری قابل مقایسه نیست. زیرا این بسته به شما به جای ماهی، ماهی‌گیری یاد خواهد داد. اگر می‌خواهید ماهی بگیرید، هزینه‌ی کمی را تقبل خواهید کرد و هر بار ماهی به دست خواهید آورد و نیازمند خواهید بود. اما اگر ماهی‌گیری را یاد بگیرید، نه تنها خودتان ماهی خواهید گرفت و دیگر نیازمند دیگران نخواهید بود، بلکه هم می‌توانید درآمدتان را افزایش دهید و هم ماهی‌گیری را به دیگران یاد دهید. اینجا من یک پیشنهاد ردنشدنی برای ماهی‌گیر شدن شما دارم! شما با پرداخت هزینه دوره به فایل‌هایی دسترسی خواهید داشت که به شما کمک می‌کنند تا اجرای استراتژی کسب‌وکارتان را برای رشد و موفقیت بیشتر در قالب دفتر مدیریت استراتژی طراحی و راه‌اندازی کنید.

متأسفانه همیشه یکی از بزرگترین بهانه‌های ما برای فرار از آموزش همین موضوع است. ما موقع سرمایه‌گذاری بر روی خودمان یا کسب‌وکارمان دائماً هزینه دوره را بزرگ جلوه می‌دهیم و حال اگر بخواهیم در یک رستوران خوب غذا بخوریم اصلاً این قیمت‌ها به چشم نمی‌آید. پیشنهاد می‌کنم که این مبلغ را با هزینه‌هایی دیگری مانند میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در کسب‌وکارتان مقایسه کنید. در این صورت خواهید دید که نسبت این هزینه به دارایی‌هایی که می‌تواند با این مهارت افزایش پیدا کند هیج است.

بنابراین، خرید محصولات آموزشی مناسب، سرمایه‌گذاری است؛ و البته مطمئنم که شما با فراگیری محتوا و مطالب این دوره و کسب موفقیت‌ در کسب‌وکارتان می‌توانید هزاران برابر این هزینه را به دست آورید.

با همه توضیحاتی که خواندید ممکن است هنوز بهانه‌ای برای تهیه نکردن این بسته آموزشی داشته باشید، بهانه‌هایی مانند اینکه من خود می‌دانم چی کار باید کرد، این موضوعات در ایران جواب نمی‌ده، این‌ها همش تئوریه و صدها بهانه دیگر؛ اما

برای انجام ندادن یک کار می‌توانیم هزار و یک بهانه بیاوریم، ولی برای انجام آن فقط یک بهانه داریم: انجام بده!

توضیحات تکمیلی

دانلود اسلایدها, دانلود فایل‌ها, دانلود فایل‌ها+ارسال فیزیکی, دانلود فایل‌ها+۲۰ ساعت مربی‌گری, دانلود فایل‌ها+۲۰ ساعت مربی‌گری+۹۰ روز پشتیبانی

1 دیدگاه برای کارت امتیازی متوازن (دوره آموزشی دانلودی)

یاسر پهلوانی (مالک تایید شده) – فروردین 12, 1399

با سلام
متشکرم بسیار عالی بود

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

آموزش كارت امتیازی متوازن BSC

كارت امتیازی متوازن BSC

3:59

كارت امتیازی متوازن BSC

متناسب سازی و ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن ( BSC ) در شرکت همکا

1:47

متناسب سازی و ارزیابی عملکرد با رویکرد ک .

مبانی نظری کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQ

1:39

مبانی نظری کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل .

ساختن کارت امتیاز متوازن (BSC) و داشبوردهای مدیریتی (Dashboard) با استفاده از سی

2:27

ساختن کارت امتیاز متوازن (BSC) و داشبورد .

مقالات انگلیسی ترجمه شده سیستم کارت امتیازی متوازن

0:19

مقالات انگلیسی ترجمه شده سیستم کارت امتی .

کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard

2:37

کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard

شناسایی و رتبه بندی فرصت های بهبود سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن با استفا

3:30

شناسایی و رتبه بندی فرصت های بهبود سازمان .

 بیگانگی سازمانی ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

2:46

بیگانگی سازمانی ارزیابی عملکرد با استفاده .

آموزش شعبده بازى با كارت پاسور ٥-ردیف چینی كارت ها

2:21

آموزش شعبده بازى با كارت پاسور ٥-ردیف چینی .

آموزش شعبده بازی با كارت

3:56

آموزش شعبده بازی با كارت

آموزش عوض كردن عكس كارت فن آور

5:39

آموزش عوض كردن عكس كارت فن آور

فیلم آموزشی BSC

5:54

فیلم آموزشی BSC

نوحه خوانی بسیار زیبا محرم آمد || کلیپ جدید مداحی محرم آمد

0:59

نوحه خوانی بسیار زیبا محرم آمد || کلیپ ج .

استوری گریه هایت برای آب نبود از سیب سرخی برای وضعیت واتساپ

0:11

استوری گریه هایت برای آب نبود از سیب سرخی .

نوحه خوانی بسیار زیبا || کلیپ نماهنگ مذهبی || استوری محرم 1401

0:37

نوحه خوانی بسیار زیبا || کلیپ نماهنگ مذهبی .

استوری عمری درگیر توام مجتبی رمضانی برای وضعیت واتساپ

0:15

کارت امتیازی متوازن و کاربرد آن در بانکداری

نفیسه صفدری*
در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ مبنی بر خصوصی‌سازی، رسیدن به افزایش کارآیی و استفاده حداکثر از منابع موجود، مهمترین دلایل تغییر در مالکیت دولتی و واگذاری آن به بخش‌خصوصی است. از جمله علل اصلی گرایش مردم به سمت بخش‌خصوصی و مقبولیت آن از سوی عموم، کیفیت خدمات ارائه شده توسط این بخش می‌باشد. علی‌الخصوص در نهادهای مالی که تمام تاکید روی بخش حسابداری نمی‌باشد بلکه افزایش کیفیت نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ مبنی بر خصوصی‌سازی، رسیدن به افزایش کارآیی و استفاده حداکثر از منابع موجود، مهمترین دلایل تغییر در مالکیت دولتی و واگذاری آن به بخش‌خصوصی است. از جمله علل اصلی گرایش مردم به سمت بخش‌خصوصی و مقبولیت آن از سوی عموم، کیفیت خدمات ارائه شده توسط این بخش می‌باشد. علی‌الخصوص در نهادهای مالی که تمام تاکید روی بخش حسابداری نمی‌باشد بلکه افزایش کیفیت نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگر در هر بنگاه اقتصادی، تنها روی مولفه‌های مالی تاکید شود، تنها راهی که برای افزایش کارآیی به چشم می‌خورد، کاهش هزینه می‌باشد این در حالی است که در برخی موارد معیار فعالیت و کارآیی یک سازمان فزونی هزینه‌ها می‌باشد، زیرا کارت امتیاز متوازن BSC در برخی موارد فزونی هزینه از افزایش مشتریان حکایت دارد.

بنابراین کمیت هزینه مهم نیست بلکه کیفیت آن و اینکه آیا در راهی که بازدهی را افزایش دهد به کار گرفته شده یا نه، مورد توجه می‌باشد.

یکی از مواردی که دسترسی به این اهداف را میسر می‌سازد و زمینه‌های افزایش کارآیی را فراهم می‌نماید، استفاده از عاملی به نام کارت امتیازی متوازن BSC) BALANCEDSCOREARD) می‌باشد.

ایده تهیه این کارت اولین بار در سال ۱۹۹۲ توسط «کاپلان» و «نورتون» اساتید دانشگاه هاروارد در مجله HarvardBusinessReview مطرح گردید. زیرا عدم کفایت معیارهای «مالی» برای سنجش عملکرد شرکت‌ها را بر آن داشت که سایر فعالیت‌های خود را نیز ارزیابی بنماید.

کارت امتیازی متوازن (BSC) سیستمی مدیریتی است که برای ترجمه رسالت و استراتژی سازمان به اهداف و معیارهای قابل اندازه‌گیری به کار گرفته می‌شود که در ۴ دیدگاه قابل طرح می‌باشد.

۳ - وجه کسب و کار داخلی

۴ - وجه بالندگی و رشد

با استفاده از این سیستم شفافیت عملکرد کلیه واحدهای سازمانی و نیز افراد سازمان در ارتباط با اهداف و شاخص‌های عملکرد تعریف شده برای آنان را تا ۹۰درصد افزایش داده و منجر به پاسخگویی بالا در سطوح درون سازمانی و برون‌سازمانی می‌شود.

البته بنا به جدید بودن این عامل، در کنار نقاط قوت، نقاط ضعفی نیز قابل مطرح شدن است که در صورت رفع این نقاط می‌توان به یک طرح ایده‌آل دست یافت.

نقاط قوت کارت امتیازی متوازن:

* گسترش درک علت معلولی بین معیارهای عملکردی مدیران سازمان و توانمندسازی آنها برای اخذ تصمیمات استراتژیک.

* تعیین اولویت بین پروژه‌های بهبود.

* ایجاد توازن میان عملکرد داخلی و خارجی معیارهای مالی و غیرمالی.

* ابزاری مناسب جهت تعیین و انتقال استراتژی.

* فزونی انعطاف‌پذیری نسبت به سایر برنامه‌ریزی‌ها.

نقاط ضعف کارت امتیازی متوازن:

* درصورتی قابل اجرا می‌باشد که سازمان مورد مطالعه دارای یک استراتژی چشم‌انداز تعریف شده باشد.

* اجرای مدل دشوار است ( به دلیل تعریف معیارهای متناسب با استراتژی‌های سازمان.)

* با توجه به ارتباط سلسله مراتبی بین جنبه‌های تعریف شده امکان بررسی حوزه‌ها به‌طور مستقل وجود ندارد.

* فاقد سیستم امتیازدهی است.

* زنجیره تامین سازمان کمتر مورد توجه است.

این کارت در حقیقت عاملی در جهت افزایش کنترل است که این خود مقدمه‌ای در راستای ارتقای کیفیت محصول و پیشگیری از وقوع نقص می‌باشد و این عمل قابلیت اطمینان مشتری را در راستای رضایت وی افزایش داده و با ترغیب مشتری به تکرار درخواست خدمات، تبلیغی موثر برای آن بنگاه می‌باشد که در نهایت بازدهی آن را افزایش می‌دهد. این کارت که از آن به‌عنوان سیستمی در جهت سنجش عملکرد استفاده می‌شود فقط چارچوبی را در اختیار مدیران قرار می‌‌دهد و موارد جزیی و اختصاصی آن را توضیح نمی‌دهد، زیرا هر سازمان باید بنا به نیاز و کاستی‌هایش از این کارت استفاده کند.سازمان‌ها و موسسات اقتصادی و به طور کلی هر نهادی که با بخش پولی و مالی در ارتباط است می‌تواند از این کارت در راستای سنجش عملکرد خود استفاده کند.

از جمله مهم‌ترین جایگاه استفاده از این کارت، بانک‌ها هستند که به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور مطرح می‌باشند و افزایش بهره‌وری آنها به طور مستقیم بر بازدهی بازار مالی کشور اثر می‌گذارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه جدیدترین شیوه بانکداری در بانکداری الکترونیک نمایان گشته و نوین‌ترین نوع استفاده از کارت متوازن از طریق شبکه اینترنت است، بنابراین در جهت ایجاد یک جهش همراه با افزایش بهره‌وری در بانک، استفاده از کارت امتیازی متوازن در بانکداری الکترونیک پیشنهاد می‌شود.

ولی با توجه به کمبود زیرساخت‌های اساسی برای توسعه بانکداری الکترونیک، باید ازاین کارت به نفع شرایط موجود بهترین استفاده را کرده تا زمینه را نیز برای توسعه بانکداری الکترونیک فراهم آوریم. به این دلیل که کارت متوازن ارتباط مستقیم با مشتریان در جهت افزایش رضایتمندی آنها دارد، لذا اصلی‌ترین مکان در بانک که وجود چنین عاملی را می‌طلبد قسمت صف به طور کلی و در ستاد جایگاه‌هایی که ارتباط مستقیم با مشتریان دارند، می‌باشد.

در تهیه این کارت، چندین مرحله الزامی می‌باشد که شامل:

گام اول: مشخص کنیم که هدف ما از این تهیه این کارت چیست؟ افزایش تعداد مشتریان کاهش زمان ارائه خدمت به مشتری - افزایش منابع بانک جذب مشتری از سایر بانک‌ها به سمت خود افزایش رقابت‌‌پذیری و .

گام دوم: اهداف ما چه کسانی را از جنبه خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده در بر می‌گیرد؟ مثلا کارمندان هدف، بخش تحویلداری- بخش اعتبارات بخش حسابداری یا در حد معاونت و مدیریت و . می‌باشند و هدف ما مشتریان پلاتینیومی، طلایی،‌ آهنی یا مسی است.

گام سوم: تعیین زمان مناسب، کارت امتیاز متوازن BSC از جمله در تمام مقاطع سال به صورت یکسان یا وزن‌دهی به زمان‌های خاص طرح‌ریزی گردد. مثلا در شعب در اواخر ماه یا قبل از تعطیلات که حجم مشتریان بالا است این برنامه به اجرا درآید.

گام چهارم: هماهنگ‌کردن این کارت با استراتژی سازمان. مثلا اگر استراتژی امسال کارت امتیاز متوازن BSC بانک اولویت جذب مشتری بر جذب منابع است، این کارت با این هدف برنامه‌ریزی شود.

در تهیه این کارت باید به این موضوع توجه گردد که کارت متوازن نباید ناقض قوانین و مقررات باشد و براساس عوامل موجود به نوعی رقبایش را نیز در چشم‌انداز خود لحاظ کند. از کارت امتیاز متوازن BSC اینرو در ترسیم آن باید اهداف و مناظر گوناگون، به نوعی در ارتباط و متصل با هم نشان داده شود، زیرا در صورت ارتباطی منفصل بین آنها نه‌تنها اهداف طرح برآورده نمی‌شود بلکه توجه بیننده را نیز جلب نمی‌کند و از این رو این کارتی که به این کارت امتیاز متوازن BSC مزیت‌ها شناخته شده است کارآیی خود را از دست می‌دهد. برای اجرا نمودن کارت، بعد از شناخت اهداف، باید آنها را براساس اهمیت لیست نموده و سپس به ترتیب به مرحله اجرا در آورده شود. در این راستا باید مهمترین عاملی که رضایت مشتریان را برآورد می‌کند در نظر گرفت مثلا در شعب بانک گاهی، سرعت کار متصدی بانک، برخورد وی یا زمانی که طول می‌کشد تا کار یک مشتری انجام شود، بیشتر از نوع خدمت ارائه شده در جلب نظر وی اثر دارد. زیرا در کشور ما امروزه، ۹۰ درصد خدمات شعب مشابه می‌باشند و بانک‌هایی کارت امتیاز متوازن BSC که بتوانند از این جهت جلوتر باشند، این افزایش کارآیی به افزایش بازدهی و در صدر قرار گرفتن آنها می‌انجامد. بعد از مرحله اجرای اهداف لحاظ شده در کارت، قدم بعدی ارزیابی فعالیت‌های صورت گرفته می‌باشد.

این ارزیابی می‌تواند به دو صورت الکترونیکی و دستی انجام شود، در نوع الکترونیکی که با استفاده از شبکه اینترنت انجام می‌شود تنها با کلیک کردن یک دکمه می‌توان به هر کجای سازمان‌های تابعه در نقاط جغرافیایی متفاوت و واحدهای سازمانی هریک مراجعه کرد و عملکرد روزانه آنان را مورد بررسی قرار داد آن را ریشه‌یابی کرد و در همان زمان با تهیه نامه یا گزارشی به واحد یا فردی که ریشه عملکرد ضعیف در آن وجود دارد هشدار لازم را ارسال نمود ولی به دلیل عدم پوشش اینترنتی تمام شعب، باید ارزیابی دستی به اجرا در آید که در این طریق برای ارزیابی اهداف قید شده و عملکرد کارکنان رتبه‌هایی در سطوح عالی، متوسط و ضعیف در نظر گرفته شده و با وزن‌دهی به این رتبه‌ها، امتیاز آن محاسبه شود.

کلید اصلی در این ارزیابی‌ها «کارکنان» می‌‌باشند زیرا افراد مرتبط با مشتری باید نقاط ضعف و قوت را دقیقا مطرح نمایند مثلا برای ارزیابی سرعت پاسخگویی به مشتریان، زمان دقیق معطلی مشتریان را دقیق گزارش دهند و از نتیجه گزارش نباید برعلیه وی استفاده شود، بلکه تشویقی صورت گیرد تا بتواند بقیه نقاط ضعف را نیز بازگو کند زیرا در هر سازمانی کارکنان از سنجش عملکردشان هراس دارند زیرا این کار بیشتر از آنکه تشویقات را در پی داشته باشد، انتقادات را در پی خواهد داشت علی‌الخصوص در مکان‌هایی مثل شعب که کارمندان همیشه از سنگینی کار گله می‌کنند. از اینرو از این کارت باید در جهت شناخت کاستی‌ها استفاده گردد و این کاستی‌ها، نتایج عملکرد تک‌تک افراد را در نظر نگیرد بلکه روی جمع نتایج کل سیستم تصمیم‌گیری کند.در مرحله بعد نتیجه محاسبات نه تنها باید در سطح مدیریت مطرح گردد بلکه باید در اختیار تمامی کارکنان حتی آنها که در نمونه‌گیری حضور نداشتند قرار گیرد زیرا آنها نیز این نتایج را در جهت افزایش کارآیی در کار خود به کار می‌برند که در نهایت افزایش بازدهی کل سیستم را به همراه خواهد داشت.برای کارآتر نمودن این کارت، سالانه یا در صورت امکان، ماهیانه اطلاعات و گزینه‌های آن به روز گردد تا با مشکل قدیمی بودن موارد مواجه نگردیم. هرچند که ممکن است اهداف امسال یا این‌ماه نیز همانند سال یا ماه گذشته باشد ولی افراد روی تاریخ‌‌های نوین حساب بیشتری باز کرده و آن را جدی‌تر تلقی می‌کنند.

در جمع‌بندی می‌توان یادآور شد که چشم‌انداز آینده شرکت هسته اصلی فعالیت‌های BSC است. BSC صرفا در نقش یک سیستم کنترلی نیست و معیارهای آن نیز فقط برای توصیف عملکرد گذشته به کار نمی‌روند، بلکه این معیارها ابزاری برای تبیین و انتقال استراتژی سازمان (اهداف و معیارها) خواهد بود.

تشکیل چنین کارتی در محیط‌های متفاوت بانک مثل صف - ستاد - معاونت - مدیریت و . درطی چند سال منجر به ایجاد یک بانک اطلاعاتی می‌گردد که از بررسی آنها می‌توان به روند فعالیت، نقاط ضعف و قوت پی‌برد و از طریق تمرکز روی کاستی‌ها در جهت رفع و تقویت قوت‌ها به سمت رشد و بالندگی حرکت نمود و زمینه‌ای استوار برای ورود به بازارهای جهانی و رقابت با ابر قدرت‌های این عرصه را فراهم نمود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا