استراتژی گزینه های باینری

شاخص شاخص قدرت نسبی (شاخص از شادی نسبی)

ارزیابی شاخص­های پایداری اجتماعی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه­( ANP )

از ابتدای قرن بیست و یکم، نگاه توسعه پایدار صرفاً توجه به ابعاد زیست - ­محیطی و یا اقتصادی نیست، بلکه مباحث اجتماعی دریچه­ جدیدی را در رسیدن به توسعه پایدار برای ما گشوده است. پایداری اجتماعی به عنوان یک جزء اساسی از توسعه پایدار مورد توجه ویژه سیاستمداران و برنامه­ریزان قرار گرفته است. از آنجا که در فرایند برنامه‏ریزی ­شهری توجه به مباحث اجتماعی اجتناب­ناپذیر و جزء جدایی ­ناپذیر طرح­های شهری محسوب می­شود، با تعیین ابعاد پایداری اجتماعی می­توان رویه­های مؤثّر بر مباحث اجتماعی جامعه را بررسی و شناسایی کرد. به عبارت دیگر، ابعاد پایداری اجتماعی می­تواند به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی­ترین ابزار در برنامه­ریزی­ و سیاستگذاری‏های شهری استفاده شود. از طرفی، گستردگی، پیچیدگی و تنوع شاخص­های پایداری اجتماعی و نقش آنها برجامعه ایجاب می­کند تا این شاخص­ها برحسب نقش و عملکردشان مورد توجه قرار گیرند، که مشخصاً هر یک دارای ارزش­ متفاوتی از یکدیگر هستند. لذا این پژوهش با فرض یکسان نبودن وزن شاخص­های پایداری اجتماعی و با هدف شناخت و ارزیابی شاخص­های پایداری اجتماعی انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، از مدل تحلیل شبکه (ANP) و روش دلفی در تعیین وزن هر یک از شاخص­ها در جهت تبیین پایداری اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. همچنین، روش یافته اندوزی بر اساس مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و مسؤولان بوده است. بر این­ اساس، پس از ارزیابی شاخص­ها با استفاده از مدل تحلیل شبکه به این نتیجه رسیدیم که عدالت اجتماعی (0.136=EO)، بعد عینی ­امنیت (0.129=OS) و تعامل­اجتماعی (0.107=SI)، به ترتیب، بیشترین وزن و در نتیجه، بیشترین تأثیر را در بین شاخص­های پایداری اجتماعی داشته­ است.

کلیدواژه‌ها

 • توسعه پایدار
 • پایداری اجتماعی
 • فرایند تحلیل شبکه­ ای( ANP )

20.1001.1.20085745.1392.24.3.9.3

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Indices of Social Sustainability by Using Analytic Network Process (ANP)

نویسندگان [English]

 • Mahin Nastaran 1
 • Vahid Ghasemi 2
 • Sadegh Hadizadeh 3

1 Assistant Professor, Department of Urban Planning, University of Arts Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan, Iran

3 M.A. Graduate of Urban Planning, University of Arts Isfahan, Iran

چکیده [English]

Since the beginning of the 21st century, sustainable development does not mean only considering the environmental and economic dimensions, but also social issues in achieving sustainable development has opened a new window in front of us. Social stability is an essential component of sustainable development that has received special attention from politicians and planners alike. Because social issues are inevitable in the process of urban planning and is an integral part of urban design, one can explore and identify the affective ways of social issues by determining the dimensions of social sustainability. In other words, the dimensions of social sustainability can be seen as one of the most important and key tools used in urban planning and policy. Moreover, the breadth, complexity and diversity of social sustainability indicators and their role in society in terms of these indicators and performance implications will be considered, each value is obviously different from the other.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Development
 • Social Sustainable
 • Analytic Network Process (ANP)
اصل مقاله

با بررسی روند توسعه در طول دهه­های گذشته از سال 1940 تا اوایل 1960 در می­یابیم که تعریف از توسعه تنها جنبه اقتصادی داشته و تولید ناخالص ملی مورد توجه دولت­ها بوده است. البته، این روند از 1960 و با مطرح شدن تفکرات سوسیالیستی وارد فاز جدیدی شد و اقدامات ساختاری مهمی، از جمله توزیع مجدد منابع و درآمدها مورد توجه قرار گرفت؛ با این وصف، رشد اقتصادی همچنان مهمترین هدف در فرایند توسعه باقی ماند.

در ابتدا اقتصاددانان دچار این توهم شده بودند که جامعه به منزله یک شبکه به هم پیوسته است و اقتصاد در کانون قرار دارد و از این رو، هرگاه نظام اقتصادی آن را تغییر دهیم، فرهنگ و نظام سیاسی و مجموعه تغییرات مطلوب در آن نظام ایجاد می­شود. پس از چندی، باطل بودن این تصور مشخص گردید، تحولات اقتصادی به تغییرات مطلوب در سایر عرصه­ها منجر نگردید و بالعکس، فرهنگ برخی از جوامع در برابر تغییرات اقتصادی از شاخص شاخص قدرت نسبی (شاخص از شادی نسبی) خود مقاومت نشان داد (نظرپور 1378: 74). تا اینکه در ادامه، توجه به نیازهای اساسی با الهام از دولت‏های رفاه غربی گسترش یافت. در واقع، تجدید نظر در برنامه­های توسعه برمبنای اولویت دادن به نیازهای اساسی جمعیت، به ویژه مردم فقیر و بالاخره تحول جدی در رویکردهای توسعه با توجه به مفهوم پایداری تحت تأثیر آثار نگران کننده فقر، تخریب محیط­ - زیست و فشار گروه­هایی موسوم به سبز رخ داد. در طول این مدت نیز کلوپ رم]1 [گزارشی با عنوان محدودیت­های رشد منتشر کرد که در آن به روشنی نشان داد، بهره­برداری بی­رویه از محیط - ­زیست تهدید کننده رشد اقتصادی است. بنابراین، می­توان گفت که روند تک بعدی توسعه علی‏رغم تحولات آن از اوایل دهه 1980 به پیدایش رویکرد و نگرش نوینی به فرایند توسعه منجرگردید. با این حال، برای نخستین بار اتحادیه اروپا در لیسبون و در سال 2000 بود که مباحث اجتماعی را جزء جدایی­ناپذیر مدل­های توسعه تعریف کرد؛ و از آن به بعد توسعه پایدار با ایجاد تعادل بین ابعاد زیست - محیطی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است.

همچنین، اصطلاح پایداری اجتماعی از نخستین سال‏های قرن 21 و با هدف بهبود شرایط زندگی جامعه مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی نظریات ارائه شده در خصوص پایداری شاخص شاخص قدرت نسبی (شاخص از شادی نسبی) اجتماعی، چهار مؤلفه مشارکت، امنیت، عدالت و کیفیت ­زندگی- که از مؤلفه­های مهم در این زمینه هستند- مورد توجه قرار گرفته‏اند.

تعاریف و مفاهیم

مفهوم ارزیابی

ارزیابی به طور عام، فرایندی است که تأثیرات هر فعالیت یا پروژه و یا برنامه را بر عناصر موجود در محیط اجتماعی و اقتصادی و بیوفیزیکال تشخیص داده، ثبت می­کند. پژوهشگرانی چون رادکلیف و گودمن در سال 1991، سینگ و استرینگلند در سال 1993، دزایی در سال 1998 این عقیده را مطرح کرده­اند که فعالیت­های ارزیابی در توسعه پایدار می­تواند بسیاری از موضوعات و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست - ­محیطی را، همچون فقر، دشواری تهیه غذا و آب آشامیدنی و مانند اینها را حل کند (یاری­حصار و همکاران، 1390: 96).

همچنین، ارزیابی به عنوان یکی از ارکان مهم فرایند برنامه­ریزی همواره مورد تأکید بوده است. به این ترتیب که پس از تعیین اهداف کلی و مقاصد برنامه­ریزی و تهیه گزینه­های مختلف، ارزیابی صورت می­پذیرد تا با مقایسه گزینه­های مختلف، براساس شایستگی نسبی آنها گزینه یا آلترناتیو مطلوب انتخاب شود. در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای روش­های ارزیابی متعددی استفاده شده است. از جمله مهمترین این روش­ها، ارزیابی چندمعیاری که در آنها امکان تحلیل و ارائه کلیه اطلاعات موجود در مورد گزینه­ها براساس معیارهای متفاوت و چندبعدی وجود دارد. این روش­های ارزیابی ممکن است کاملاً کمّی باشند (مثل روش ماتریس دستیابی به اهداف)، یا کلاً کیفی باشند (مثل روش تحلیل نظام) و یا ترکیبی از اطلاعات کیفی و کمّی ( مثل روش­های تحلیل اثرات زیست­ - محیطی) (زبردست، 1380: 19). روش ارزیابی فرایند تحلیل شبکه ([1]ANP)، جزو روش­های ارزیابی چندمعیاری است، که در این پژوهش استفاده شده است.

تعریف توسعه پایدار

ریشه نگرش توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اجتماعی - اقتصادی در شهرها از منظر بوم­شناختی (اکولوژی) بر می­گردد. (کریمی و توکلی­نیا، 1388: 81). در دهه­های 1960 و 1970 میلادی افزون بر اهمّیّت­یافتن آلودگی­های محیطی، این نکته نیز روشن شد که مشکلات محیطی به­ وجود آمده، ارتباط تنگاتنگی با نوع رابطه­ انسان و محیط پیرامون او دارد؛ بنابراین، پذیرفتن مدل­های سنّتی رشد و توسعه به زیر سؤال رفت (فرهودی، رهنمایی، و تیموری، 1390: 90).

از دهه 1980 به بعد، توسعه پایدار به عنوان مفهوم اصلی و بنیادی در راهبرد حفاظت جهانی سازمان ملل[2] و در گزارش برانت­لند قرار گرفت. گزارش خانم برانت­لند (1983)، توسعه پایدار را «توسعه­ای که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی­های آینده، برای برآوردن نیازهای خودشان» تعریف می­کند، بیان نمود (فرهودی، رهنمایی، و تیموری، 1390: 90 به نقل از: Brundtland, 1987: 43). گزارش برانت­لند، در واقع به نوعی ضرورت بازبینی در ارتباط با شیوه­ حاکمّیت و زندگی را آشکار کرد. تحقّق توسعه­ پایدار در ارتباط با فراگیری آن است. به عبارت دیگر، توسعه به شیوه­ای صورت پذیرد که بتواند بخش­های وسیعی از یک جامعه را بهره­مند سازد. بنابراین، قبل از آنکه هر تصمیمی اتخاذ شود، نیاز است تا آثار آن بر جامعه، محیط و اقتصاد بررسی شود. همچنین، توجه به این نکته ضروری است که برنامه­ها و کارهای اجرایی صورت گرفته در یک نقطه، علاوه بر آثار محلی خود، آثاری فرامحلی نیز خواهد داشت که بر روی سایر مناطق اثرگذار خواهد بود. علاوه ­براین، تصمیماتی که در زمان حال صورت می­گیرد، برنسل­های آتی نیز تأثیرگذار خواهد بود (Breidlid, 2009: 142).

تاکنون توافق عمومی که ابعاد مختلف توسعه پایدار را پوشش دهد و مورد توافق همه سیاستگذاران در مباحث توسعه پایدار باشد، صورت نپذیرفته است (Colantonio 2008a: 3). با این وصف، تعریفی از توسعه پایدار که به نحوی مورد توافق اکثریت باشد، سه حوزه اصلی اقتصادی، اجتماعی و زیست­ - محیطی را در برمی­گیرد؛ و در هر یک از این بخش­ها، جامعه مشخصاتی دارد. برای مثال، از نظر اقتصادی: یک نظام اقتصادی پایدار قادر است کالا و خدماتی تولید کند که بدهی خارجی دولت را کاهش داده؛ از ایجاد وضعیتی نامتعادل بین بخش‏های مختلف اقتصادی، جلوگیری کند تا به تولیدات کشاورزی و صنعتی آسیب وارد نشود. از نظر محیط - ­زیست: یک نظام با محیط - زیست پایدار، باید بتواند از منابع حیاتی و استراتژیک حمایت و از بهره برداری بی­رویه منابع تجدید ناپذیر جلوگیری نماید، و در نهایت، از کارکردهایی که به تخریب محیط­ - زیست منجر می‏شود، جلوگیری­ کند. از نظر اجتماعی: یک نظام اجتماعی پایدار باید بتواند به توزیع برابر منابع و تساوی تسهیلات و خدمات اجتماعی، از قبیل: بهداشت، آموزش، برابری جنسی، پاسخگویی سیاسی و مشارکت دست یابد (مرصوصی، 1383: 20).

تا امروز مدل­های مختلفی برای درک ارتباط بین سه اصل اساسی در توسعه پایدار صورت گرفته، که اولین مدل آن با سه دایره به هم پیوسته (نمودار 1) بیان شده است. این مدل از پایداری در جهت درک هر چه بهتر ما از نحوه پیوند و ارتباط سه عنصر اصلی زیست - محیطی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین، توجه به تعادل بین آنهاست و ما را در ارزیابی پویا از هر یک از این حوزه­ها توانا می­سازد. در مدل دوم (نمودار 2)، توسعه پایدار به عنوان سه دایره متحدالمرکز زیست - محیطی، اجتماعی و اقتصادی و به عنوان سیستم­های درون هم نشان داده شده و به این نکته اشاره دارد که اقتصاد در بستر جامعه است و تمام بخش­های اقتصادی نیازمند روابط انسان‏ها هستند، و در برگیرنده طیف وسیعی از روابط کسانی است که تعادل کالا و خدمات را در جامعه برقرار می­سازند. در مقابل، جامعه مکانی است که نیازهای اساسی مورد احتیاج انسان­ها در آن برآورده می‏شود.

نمودار1- سه اصل اساسی در توسعه پایدار در مدل به هم پیوسته

مأخذ: (Mak and peacock 2011,2)

نمودار 2- سه اصل اساسی در توسعه پایدار در مدل دوایر متحدالمرکز

شناخت رابطه بین فردگرایی و محرومیت نسبی با بی تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: جوانان شهر کرمانشاه)

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 33 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله شناخت رابطه بین فردگرایی و محرومیت نسبی با بی تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: جوانان شهر کرمانشاه)

عبدالرضا ادهمی - دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده مقاله :

هدف این پژوهش، شناخت رابطه بین فردگرایی و محرومیت نسبی با بی تفاوتی اجتماعی با تاکید خاص بر جوانان شهر کرمانشاه است. روش مورد استفاده پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه مورد مطالعه جوانان 20 تا 30 ساله شهر کرمانشاه است که تعداد 400 نفر از آن ها با روش نمونه گیری لین و تصادفی خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آموس مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می دهد که میزان محرومیت نسبی با مقدار همبستگی (134/0=r) و فردگرایی با مقدار همبستگی (202/0=r) با بی تفاوتی اجتماعی جوانان ارتباط معناداری دارند. نتایج رگرسیون نشان می دهند مقدار T برای فردگرایی برابر (76/3 T=) و برای میزان محرومیت نسبی برابر (38/2 T=) است. این دو متغیر روی هم رفته توانستند مقدار 24/0 از تغییرات درونی متغیر میزان بی تفاوتی اجتماعی را تبیین کنند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (آموس) نشان می دهد که مقدار P-value برای چهار متغیر (محرومیت نسبی با مقدار 949/0، فردگرایی با مقدار 260/0، میزان تحصیلات با مقدار 210/0 و متغیر مدت زمان سکونت با مقدار ضریب رگرسیون استاندارد برابر 255/0) در سطح خطای کوچک تر از 05/0 است که نشان می دهد تاثیر متغیرهای مذکور بر متغیر وابسته معنادار هستند. نتایج مذکور براساس شاخص های برازش مدل برای RMR برابر 233/0، شاخص RMSEA برابر با 046/0، شاخص CMIN/DF برابر 012/2 و شاخص های CFI و PCFI با مقادیر 943/0 و 767/0 در حد قابل قبولی مدل را مورد تایید قرار می دهند.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_JCCS-21-49_010 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

صفاریان، محسن و ادهمی، عبدالرضا و مرادی، علی،1399،شناخت رابطه بین فردگرایی و محرومیت نسبی با بی تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: جوانان شهر کرمانشاه)،https://civilica.com/doc/1026460


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، صفاریان، محسن؛ عبدالرضا ادهمی و علی مرادی )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، صفاریان؛ ادهمی و مرادی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • منابع و مآخذ .
 • آرون، ریمون (1382). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، .
 • توسلی غلامعباس و سیدمحمود نجاتی حسینی (1383). واقعیت اجتماعی شهروندی . [ مقاله ژورنالی ]
 • دورکیم، امیل (1387). درباره تقسیم کار اجتماعی. ترجمه باقر پرهام، .
 • زارعی وند، لیلا (1396). بررسی میزان بی تفاوتی اجتماعی و .
 • زیمل، گئورگ (1393). درباره فردیت و فرم های اجتماعی، ترجمه .
 • ساروخانی، باقر و لیلا دودمان (1389). ساختار قدرت در خانواده .
 • سفیری خدیجه و مریم صادقی (1388). مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر . [ مقاله ژورنالی ]
 • شادی طلب، ژاله (1382). مشارکت اجتماعی زنان ، مجله زن . [ مقاله ژورنالی شاخص شاخص قدرت نسبی (شاخص از شادی نسبی) ]
 • ظهیری نیا، مصطفی؛ فاطمه گلابی و رحیم هدایت ایورق (1394). . [ مقاله ژورنالی ]
 • عبداللهی، محمد (1383). زنان و نهادهای مدنی مسائل، موانع و . [ مقاله ژورنالی ]
 • علمدار، فاطمه السادات، محمدرضا جوادی یگانه و جبار رحمانی (1397). .
 • عنبری، شاخص شاخص قدرت نسبی (شاخص از شادی نسبی) موسی و سارا غلامیان (1395). تبیین جامعه شناختی عوامل .
 • کلانتری، صمد و مهدی ادیبی و همکاران (1386). برسی بی .
 • کوزر، لوئیس (1383). زندگیواندیشه بزرگانجامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ .
 • گار، تدرابرت (1377). چرا انسانها شورش می کنند ترجمه علی .
 • مجیدی، امیر (1390). برسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با .
 • محسنی تبریزی، علیرضا و مجتبی صداقتی فرد (1390). بی تفاوتی .
 • مسعودنیا، ابراهیم (1380). تبیین جامعه شناختی بی تفاوتی شهروندان در . [ مقاله ژورنالی ]
 • ممتاز، فریده (1379). جامعه شناسی شهر، تهران، شرکت سهامی انتشار. .
 • میرزاپوری، جابر (1395). بی تفاوتی اجتماعی در ایران، تهران، پژوهشگاه .
 • میلز، سی رایت (1370). بینش جامعه شناختی، ترجمه عبدالمعبود انصاری، .
 • نادری عباس آبادی، حمدالله (1383). سنجش میزان بی تفاوتی اجتماعی .
 • نادری، حمدالله؛ حسین بنی فاطمه و محمد حریری اکبری (1388). . [ مقاله ژورنالی ]
 • نوابخش، مهرداد و میرزاپوری ولوکلا (1394). تحلیل جامعه شناختی تاثیر . [ مقاله ژورنالی ]
 • نوروزی فیض اله، مهناز بختیاری (1388). مشارکت اجتماعی و عوامل .
 • وبر، ماکس (1374). اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری و .
 • یزدان پناه، لیلا (1386) موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی، فصلنامه . [ مقاله ژورنالی ]
 • Bogen, Rachel & Marlowe, Jay (2015). Asylum Discourse in New .
 • Dean, Dwight G. (1960), Alienation and Political Apathy, Social Forces, .
 • Gans, H. (1992) Political Participation and Apathy. Phylon. Vol. 13. .
 • Latane, B.& Darley, J. (1970) The unresponsive bystander: Why does .
 • Robinson, Jeffrey S. Joel S. Plaks, Jason E. (2015). Empathy .
 • Rubin M.; Badea C.; Condie J.; Mahfud Y.; Morrison T.; .
 • Seeman, M. (1966). Alination, Membership and Political Knowledge: A comparative .
 • Turner, C (1998). ’Social Identity, Organization and Leadersheep’. in; E. .
 • Turner. J. H. and Etal. (1989). The emergence of sociological .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

تحلیل مزیت نسبی و پتانسیل تولید پنبه در استان گلستان وتاثیر آن بر تولید و خودکفایی ملی

همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 10 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله تحلیل مزیت نسبی و پتانسیل تولید پنبه در استان گلستان وتاثیر آن بر تولید و خودکفایی ملی

چکیده مقاله :

براساس آمارهای رسمی سالانه مقدار زیادی از پنبه مورد نیاز کشور، از کشورهای دیگر وارد می شودکه باعث خروج ارز و لطمه خوردن به کشاورزان ایرانی می شود. استان گلستان با توجه به قابلیت ویژه آن در کشت پنبه میتواند باعث کاهش واردات این محصول وخودکفایی ملی در کشت و تولید این محصول باشد. به جز این با بهره گیری از قابلیت های این استان در کشت پنبه و بهره گیری از کار و سرمایه ایرانی،می توان زمینه های اشتغال مناسب را فراهم نمود و صادرات متکی بر تولید ملی را جای گزین اقصاد تک محصولی (نفت) نمود لذا بررسی وجود مزیت نسبی تولید پنبه در این منطقه از اهمیت ویژه ای برخورداراست. پژوهش حاضر به بررسی این امر با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی میپردازد نتایج ابتدایی حاکی از مزیت نسبی تولید پنبه دیم در استان گلستان است

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا NADEV01_002 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

حاتمی، امین،1391،تحلیل مزیت نسبی و پتانسیل تولید پنبه در استان گلستان وتاثیر آن بر تولید و خودکفایی ملی،همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی،بندرگز،https://civilica.com/doc/183956


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1391، حاتمی، امین؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1391، حاتمی؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • آمار نامه سازمان جهاد کشاورزی 138586 سازمان جهان کشاورزی .www.maj.ir .
 • پایگاه اینترنتی جمهوری اسلامی ایران .www.irica.gov.ir .
 • حاجی رحیمی. م. 126 انگیزه‌های اقصادی و مزیت نسبی تولید .
 • عطافرعلی، (1391)، تولید ملی آسیبها و راهکارها، فصلنامه احیا. .
 • کرباسی علیرضا، (1384)، بررسی مزیت نسبی تولید پنبه آبی در .
 • مسن‌پور، م. (1378)، نوسانات نرخ واقعی ارز و اثر آن .
 • موسایی، م (1382. بررسی اقتصادی کلزا از تولید تا مصرف، .
 • ناظری، ع، (1382)، توانمندیها و تنگناهای ود پنبه در ایران، .
 • نورمحمد آبیار، (1388)، تحلیل مزیت نسبی نباتات صنعتی در استان .
 • Bell, Hassen, A. 1995. Agricultural profitability and comparative advantage of .
 • Shahabuddin, Q. and Dorosh, P. (2002), comparative advantage in Bangladesh .
 • Yao, S. 1995. comparative advantages and crop dive sification A .

مدیریت اطلاعات شاخص شاخص قدرت نسبی (شاخص از شادی نسبی) پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش امروز/ کاهش نسبی صفوف فروش همزمان با سبزپوشی بازار

خالص سفارشات فروش سهام از رقم سه هزار و ۳۶۶میلیارد تومان عبور کرد، برتری سمت تقاضا در سرمایه‌گذاری‌ها بیش از سایرین بود و همچنین حجم صف فرآورده‌های غذایی و قند تربت‌جام‌ (قجام) به ۴.۹درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش امروز/ کاهش نسبی صفوف فروش همزمان با سبزپوشی بازار

اقتصادآنلاین _ هانا پاکمند ؛ در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود ۶۲۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش سه هزار و ۹۸۵میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به بیش از سه هزار و ۳۶۶میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «دی»، «پتایر» و «غصینو» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام بانک دی حدود ۱۱۰میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «وسپهر»، «شپنا» و «سیتا» در نوبت انتظار است.

ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۵۵۰میلیارد تومان (۸۹درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر ۶۱۰میلیارد تومان (۱۵درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۹نماد و حجم صف‌های فروش در ۱۴۰نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف فرآورده‌های غذایی و قند تربت‌جام‌ (قجام) به ۴.۹درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

«محصولات غذایی و آشامیدنی» کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش بیش از ۳۳۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «سیمان، آهک و گچ» قرار دارد که برآیند سفارشات فروش حدود ۲۹۰میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «سرمایه‌گذاری‌ها» با تقاضای خرید ۱۳۰میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود ۲۰درصد از چهار هزار و ۶۰۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع هزار و ۷۰۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۲۷۱درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به ۶هزار و ۳۰۰میلیارد تومان خواهد رسید.

صعود 13 هزار واحدی شاخص بورس تهران/ نمادهای پالایشی سبز شدند

شاخص کل بورس تهران با صعود 13 هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 267 هزار واحد قرار گرفت.

در شروع معاملات بازار سرمایه ،شاخص کل بورس سبزپوش شد و با صعود 13 هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 267 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با صعود 972 واحدی 435 هزار و 812 واحد را ثبت کرد.

اثرگذارترین نمادها بر شاخص

فارس، فملی و تاپیکو بیش‌ترین تأثیر مثبت و نماد‌های وبملت، فخاس و بورس بیش‌ترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

وضعیت نمادها در ابتدای معاملات

در معاملات امروز بورس تهران افزایش نسبی تقاضا در نماد‌های گروه پالایشی کاملا مشهود است.

در جریان معاملات متعادل گروه خودرویی‌ها شاهد نوسانات مثبت در نماد خساپا و قرار گرفتن سهم در قیمت ۲۲۶ تومان هستیم. خودرو در قیمت ۲۴۸ تومان قرار دارد و مثبت دنبال می‌شود. خگستر نیز در قیمت ۲۸۴ تومان قرار دارد.

در گروه بانکی‌ها نماد وتجارت بدلیل افشای اطلاعات متوقف شد. وبملت در قیمت ۴۱۲ تومان دنبال می‌شود و با نوسان منفی مواجه است. وپاسار در معاملات امروز این گروه مورد توجه سهامداران قرار دارد.

فارس با قدرت به صف خرید نشست.

در دارویی‌ها نماد برکت در قیمت ۳۵۷۹ تومان دنبال می‌شودو رشد بیش از ۲ درصد دارد. دروز در سقف قیمت روزانه قرار دارد و صف خرید را تجربه می‌کند. والبر از دیگر نماد‌های مورد توجه بازار است که در قیمت ۱۶۵۵ تومان داد و ستد می‌شود.

رخ نمایی خریداران و قدرت حاکم شده از سوی تقاضا در نماد‌های گروه محصولات شیمیایی موجب شد تا امروز شاهد سبز پوشی بخش عمده این از نماد‌های این گروه باشیم. پترول، شگویا، فارس با صف خرید همراه هستند. شیران رشد ۳ درصدی دارد. نوری در قیمت ۶۳۵۰ تومان با پیشروی ۲ درصدی دنبال می شود.

قدرت خریدار در بازار بالا گرفته و شاهد شکل گیری بیشتر نماد‌های بزرگ و شاخص ساز از جمله شپنا هستیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا