دوره آموزش فارکس

مدیریت پول

به نام يگانه حسابدار حسابرس كه ترازنامه سند اندوخته هر كس را بدون حسابسازي برایش تدوين مي كند ومالياتي اضافه بر دارايي او و اندوخته هايش نخواهد بست و تلفيقي بدون محافظه كاري و رضايت طرفين صورت نخواهد داد.

مدیریت پول به زبان انگلیسی

در سال ۱۹۹۴ شلیفر با همکار دانشگاهیان و متخصصان یوزف مالی رفتاری Lakonishok و رابرت ویشنی بر اساس شیکاگو شرکت مدیریت پول شناخته شده به عنوان LSV مدیریت دارایی تأسیس شد.

In 1994 Shleifer founded with fellow academics—and behavioral finance specialists—Josef Lakonishok and Robert Vishny a Chicago-based money management firm known as LSV Asset Management.

در زمینه مدیریت پول یک متخصص شوید این مهارتی است که میتوانید آن را بیاموزید و بر آن مسلط شوید. این مهارت در تمام مدت عمرتان به شما کمک خواهد کرد.

Become an expert at money management; this is a skill you can learn and master, and which will serve you for the rest of your life.

وی افزود:"این سیستم تحت چارچوب مشترک قانون مدیریت امور مالی و هزینه های عامه و قانون تدارکات ملی قرار گرفته که در راستای اجرای اصلاحات بیشتر درسیستم مدیریت امور مالی، تأمین شفافیت، پاسخگویی، اعتبار بودیجوی، مدیریت مالیاتی و گمرکی و مدیریت پول نقد، بهبود قابل ملاحظه به میان آورده است."

“This system is supported under the Public Finance and Expenditure Management Law and Public Procurement Law which have helped the implementation of new reforms in public financial management system as a whole. These reforms have increased transparency, accountability, budget credibility, improved tax and customs administration and better cash management.”

مداخلهٔ اقتصادی میتواند اهداف سیاسی یا اقتصادی گوناگونی داشته باشد، نظیر ارتقای رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، بالابردن دستمردها، افزودن یا کاستن از قیمتها، ارتقای برابری در درآمد، مدیریت عرضهٔ پول و نرخهای بهره، افزایش سود یا رسیدگی به شکستهای بازار.

Economic intervention can be aimed at a variety of political or economic objectives, such as promoting economic growth, increasing employment, raising wages, raising or reducing prices, promoting income equality, managing the money supply and interest rates, increasing profits, or addressing market failures.

در حقیقت، EMH اشاره میکند که با توجه به هزینههای معامله در مدیریت پرتفلیو، قرار دادن پول در یک صندوق شاخصی برای سرمایهگذار سودآورتر است.

In fact, the EMH suggests that given the transaction costs involved in portfolio management, it would be more profitable for an investor to put his or her money into an index fund.

یک نویسنده ناشناس یک راهنمای مختصر برای پودستا احتمالی را تشکیل داد (اگر چه ظاهراً ظاهراً برای رسیدن به دفتر به نظر میرسد)، چشم معنوی، حدود ۱۲۲۲؛ در شش فصل ساده و کوتاه، تازهکار را از طریق الزامات اداره، حقوق و دستمزد، نامهای که از طرف بازنشسته به یک نفر جدید، انتخاب مشاوران، مدیریت حسابهای پول هدایت میشود هدایت میکند.

An anonymous writer composed a short guide for the would-be podestà (although it would be unseemly to appear openly to run for the office), Oculus pastoralis, of about 1222; in six simple and brief chapters it guides the novice through the requirements of the office, the salary, the address of welcome given by the retiring podestà to the new one, the choice of counsellors, the handling of money accounts.

صندوق سرمایهگذاری بازار پول طرح سرمایهگذاری جمعی مدیریت سرمایهگذاری سرمایهگذاری خطرپذیر U.S. Securities and Exchange Commission on Stock Funds "Sector Fund Definition".

Bond fund Money fund Income fund Balanced fund Target date fund Collective investment scheme Investment management Venture capital U.S. Securities and Exchange Commission on Stock Funds "Sector Fund Definition".

و مطمئنن، سوئیسیها را میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد: و مطمئنن، سوئیسیها را میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد: آنهایی که اشیای کوچک، ظریف و گران میسازند. آنهایی که اشیای کوچک، ظریف و گران میسازند. و آنهایی که پول کسانی که اون اشیای کوچک، ظریف و گران را میخرند، مدیریت میدهند. و آنهایی که پول کسانی که اون اشیای کوچک، ظریف و گران را میخرند، مدیریت میدهند. و آنهایی که پول کسانی که اون اشیای کوچک، ظریف و گران را میخرند، مدیریت میدهند.

And of course, the Swiss can be divided into two general categories: those who make small, exquisite, expensive objects and those who handle the money of those who buy small, exquisite, expensive objects.

چنین مفهومی بهطور گسترده مورد بحث قرار گرفتهاست، به ویژه به این دلیل که جهان در حال تجربه استفاده سریع و روزافزون از روشهای دیجیتالی ضبط، مدیریت و مبادله پول در تجارت، سرمایهگذاری و زندگی روزمره در بسیاری از نقاط جهان است و معاملات که از لحاظ تاریخی با استفاده از پول نقد اغلب به صورت الکترونیکی انجام میشود.

Such a concept has been discussed widely, particularly because the world is experiencing a rapid and increasing use of digital methods of recording, managing, and exchanging money in commerce, investment and daily life in many parts of the world, and transactions which would historically have been undertaken with cash are often now undertaken electronically.

سازمان از طریق فراهم سازی واحدهای آموزشی هفتگی برای افراد محلی در مسائلی مثل: مدیریت پروژه، نوشتن گزارش، ارتباطات، جمعآوری پول، بسیج منابع، تجزیه و تحلیل، و برنامهریزی عمل میکنند .

The organization operates by providing week-long training courses in for local individuals in issues such as project management, report writing, communication, fund-raising, resource mobilization, analysis, and planning.

حال جهانی را تصور کنید که همه سرمایهگذارها با مدیریت جهت ایجاد تغییرات همکاری میکنند، صرف پول درآوردن نیست، بلکه اصلاحات در محیط زیست و اجتماع است.

Now, imagine a world where all investors were working with management to make change, not just to make more money, but to improve the environment and society.

حـسـابـدار

نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر، نرم افزاری کاملا رایگان است در خصوص امور مالی شخصی شما. این نرم افزار به شما کمک خواهد کرد درآمد ها و هزینه های خود را کنترل و مدیریت کنید. با استفاده از این نرم افزار می توانید درآمد ها و هزینه های خود را به تفکیک و با گروه بندی های مورد نظرتان ثبت نمایید. همچنین گزارشات و نمودار های زیادی در نرم افزار وجود دارد که شما در کنترل و مدیریت دخل و خرج شخصی خودتان یاری می دهد. با استفاده از این نرم افزار می توانید حدود ۹۹% فعالیت های مالی شخصی خود را ثبت نمایید و به تفکیک از آنها گزارش تهیه کنید. نرم افزار دارای واسط کاربری و عملیاتی ساده و قابل فهم است. در صورتی که می توانید با رایانه های شخصی کار کنید، مشکلی برای کار با این نرم افزار نخواهید داشت. با توجه به این نکته که این نرم افزار هر روز پیش روی شما قرار خواهد گرفت، قابلیت تغییر پوسته نرم افزار تنوع جالبی را برای شما ایجاد خواهد کرد.

قابليتهاي كليدي نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر:
- قابل فهم، ساده و سریع
- امکان ایجاد حساب ها و طرف حساب های نامحدود
- امکان ایجاد گروه های هزینه و درآمد به صورت درختی
- امکان تخصیص بودجه جهت گروه های هزینه
- پشتیبانی و بروز رسانی مشکلات احتمالی
- نمایش مانده هر حساب در تاریخ های مختلف
- گزارشات قابل درک تنها با یک کلیک
- دارای گزارشات نموداری جهت مقایسه بهتر حساب ها، درآمد ها و هزینه ها
- امکان نصب نرم افزار بر روی USB Memory ها
- امکان دریافت نسخه پشتیبان
- امکان ارسال و دریافت اطلاعات
- و.

ایجاد و مدیریت چندین طرف حساب:
امکان ایجاد تعداد نامحدود طرف حساب ها به شما این امکان را می دهد که جهت حساب های بانکی، پول نقد همراه خودتان، کارت های اعتباری، وام هایی که دریافت می کنید، دوستانی که با آنها رابطه مالی دارید و . طرف حساب ایجاد نمایید و اطلاعات آنها را به صورت مجزا نگهداری و گزارش گیری نمایید.

کنترل و مدیریت حساب ها:
- مدیریت درآمد و هزینه های با استفاده از یک حساب
- ایجاد گروه بندی های درآمد و هزینه جهت تقسیم بندی درآمد ها و هزینه ها
- امکان انتقال پول بین حساب ها
- امکان ثبت شرح هزینه و یا درآمد جهت هر یک از دریافت و پرداخت ها
- و.

ارسال و دریافت:

- امکان ارسال اطلاعات به فایل
- امکان دریافت اطلاعات از فایل
- امکان تهیه نسخه پشتیبان و بازگردانی آن
- و.

چاپ:

- امکان چاپ تمامی دریافت و پرداخت های یک حساب در محدوده مشخص
- امکان چاپ تمامی درآمد ها و هزینه ها در محدوده تاریخی مشخص
- و.

نمودار ها:

- امکان مقایسه درآمد ها و هزینه ها در محدوده تاریخی مشخص
- امکان مقایسه یک گروه هزینه با ماه های قبل
- امکان مقایسه یک گروه درآمد با ماه های قبل
- امکان مقایسه درآمد های ماهانه
- امکان مقایسه هزینه های ماهانه
- و.

تذكر : در صورتی که از نسخه های قبلی نرم افزار استفاده می کنید، ابتدا از اطلاعات خود یک فایل پشتیبان تهیه کنید، سپس نسخه قبلی را uninstall کرده و فایل نصب نسخه جدید را اجرا کنید. بعد از نصب نسخه جدید نرم افزار، می توانید فایل پشتیبان را مدیریت پول مدیریت پول بازخوانی کنید. جهت دریافت نسخه پشتیبان از منوی پرونده، ارسال اطلاعات را انتخاب کنید. سپس محل ذخیره را مشخص نموده، دکمه شروع عملیات را کلیک کنید. (فایل به صورت فشرده ساخته خواهد شد). جهت بازخوانی فایل پشتیبان در نسخه جدید نرم افزار، از منوی پرونده، دریافت اطلاعات را انتخاب کنید. سپس فایل تهیه شده توسط نسخه قبلی نرم افزار را انتخاب کنید و دکمه Open را کلیک کنید.

به نام يگانه حسابدار حسابرس كه ترازنامه سند اندوخته هر كس را بدون حسابسازي برایش تدوين مي كند ومالياتي اضافه بر دارايي او و اندوخته هايش مدیریت پول نخواهد بست و تلفيقي بدون محافظه كاري و رضايت طرفين صورت نخواهد داد.

مدیریت پول چیست؟

مدیریت پول (یا همان مدیریت سرمایه) به فرآیندهای بودجه بندی، پس انداز، سرمایه گذاری،برنامه ریزی، نظارت بر هزینه ها و میزان گردش سرمایه ی فرد اشاره دارد.

اهمیت مدیریت پول و سرمایه

آگاهی از چگونگی مدیریت پول و ‌سرمایه این امکان را به افراد میدهد تا برای رشد و توسعه مالی برنامه ریزی دقیق و منسجم داشته باشند. هدف گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت تنها در صورتی قابل تحقق هستند که مدیریت سرمایه به درستی انجام بپذیرد. این توانایی «هوش مالی» نیز نامیده میشود.
عدم مدیریت صحیح پول و سرمایه منجر به افت میزان ارزش دارایی ها و عدم رشد مالی میشود.

در این مقاله به بررسی ۷ قدم مدیریت صحیح پول و سرمایه خواهیم پرداخت.

۱) تمام درآمدها و هزینه های خود را مشخص کنید

مدیریت پول و سرمایه با آگاهی کامل از تمام هزینه ها و درآمدها شروع میشود. اگر ندانید پولتان از کجا می‌آید و کجا هزینه میشود، قادر نخواهید بود آنرا مدیریت کنید. اهمیت این موضوع خیلی زود برایتان روشن خواهد شد. فقط کافی است به شفاف کردن درآمدها مدیریت پول و هزینه هایتان عادتان کنید.

۲) یک بودجه جامع بنویسید.

مقدار پولی را که از منابع مختلف دریافت می کنید را بنویسید. آن را با تمام هزینه های خود مقایسه کنید. با این کار میتوانید متوجه شوید که آیا درآمدهای شما به هزینه های شما پاسخ میدهند یا خیر. همچین متوجه میشوید باید هزینه های اضافی را کم‌ کنید و یا درآمد خود را افزایش دهید. با بودجه بندی میتوانید هزینه ها را اولویت بندی کرده و هزینه های غیر ضروری را مشخص کنید.

۳) قبوض خود را به موقع پرداخت کنید.

پرداخت به موقع قبض ها راهی آسان برای مدیریت هوشمندانه پول شما است.
این موضوع به شما کمک می کند تا از هزینه های دیرهنگام خودداری کنید و هزینه های اصلی را در اولویت قرار دهید.

۴)پس انداز کنید.

همیشه قسمتی از درآمد خود را به پس مدیریت پول انداز اختصاص دهید. شما برای خرید های بزرگ مثل خرید ماشین، خانه و…به پول بزرگ نیاز دارید. برخی برای خرید های بزرگ وام را پیشنهاد میدهند. اما از نظر ما وام برای گسترش کسب و کار مناسب است نه برای خرید هایی که بازده اقتصادی ندارند. وجود تورم ارزش پول پس انداز شده ی شما را کاهش میدهد. بنابراین نباید برای مدت طولاتی پولی که پس انداز کرده اید را نگه دارید. هدف های یکساله یا دوساله تعیین کنید و براساس آن پس انداز کنید.

۵) سرمایه گذاری کنید.

سرمایه گذاری نوعی دیگر از پس انداز است. بدین صورت که شما هر ماه قسمتی از پول خود را صرف سرمایه گذاری میکنید. سرمایه گذاری میتواند شروع یک‌ کسب و‌ کار، خرید املاک و ‌مستغلات، خرید طلا یا سکه، خرید سهام، سپرده بانکی و … باشد. برای سرمایه گذاری آموزش دیدن اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین در مورد پروژه ی سرمایه گذاری خود اطلاعات کافی را کسب کرده و سپس وارد پروژه شوید.

۶) هزینه های غیر ضروری و غیر ثابت را مدیریت کنید.

در بودجه بندی شما باید هزینه هایی که ثابت نیستند و ضرورتشان کم‌ است مدیریت پول را محدود کنید. این به معنای حذف تفریحات نیست. اما باید در اولویت بندی، هزینه های اصلی را در اولیت بالاتر قرار دهید. تشخیص اولویت های ضروری و غیر ضروری به شیوه ی برنامه ریزی شما بستگی دارد.

شیوه ی مدیریت پول با توجه به شیوه ی سبک زندگی شما، اولویت های شما، میزان درآمد شما، موقعیت شما و… باید مختص خود شما باشد. مواردی که در بالا ذکر شد عمومی و پایه هستند. اما شما میتوانید با توجه به هدف گذاری خود موارد دیگری را برای مدیریت بهتر پول و سرمایه ی خود به اقدامات بالا اضافه نمایید.

روانشناسی پول و آنچه باید درباره پول بدانیم

روانشناسی پول به معنای روش پولدار شدن نیست

روانشناسی پول از جمله بحث‌هایی است که در جامعه‌ی ما به اندازه‌ی اهمیت آن، مورد توجه قرار نگرفته است.

بسیاری از مردم و حتی نشریات، روانشناسی پول را با روانشناسی پولدار شدن اشتباه می‌گیرند و بخش عمده‌ای از مطالبی که در حوزه روانشناسی پول مطرح می‌شود، بیش از آنکه علمی باشد، انگیزشی است.

مثلاً فهرستی از باورهای درست و غلط درباره پول ارائه می‌کنند و انتظار دارند در همان لحظه، خواننده متحول شود.

با توجه به همین مسئله، متمم تصمیم گرفته است بحث روانشناسی پول را به صورت جدی‌تر مورد بررسی قرار دهد.

البته ما همواره به صورت پراکنده در مورد روانشناسی پول صحبت کرده‌‌ایم، اما تعریف رسمی درس روانشناسی پول، به این معناست که از این به بعد متمم قصد دارد این مبحث را به صورت ساختاریافته و منظم، پیگیری کند.

زندگی ما انسانها با رابطه‌هایمان ساخته می‌شود. رابطه با دوست. رابطه با همکار. رابطه با همسر. رابطه با شغل. رابطه با محل زندگی. رابطه با پول و ده‌ها رابطه‌ی دیگر.

ما به رابطه‌هایمان اهمیت می‌دهیم و برای بهبود آنها تلاش می‌کنیم، اما رابطه با پول، کمتر از سایر رابطه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

روانشناسی پول، به بررسی رابطه انسانها با پول می‌پردازد.

تقریباً مشابه همه‌ی ناهنجاری‌های روابط دیگر را در رابطه با پول هم می‌توان دید:

  • پول دوست بودن و عشق به پول
  • نفرت از پول
  • وسواس نسبت به پول
  • حسادت نسبت به پول و پولدار
  • تکیه کردن بیش از حد به پول
  • اعتیاد به کسب پول
  • بی میلی به پول و …

در بسیاری از جوامع توسعه یافته، شغل و تخصصی به نام Money Therapist وجود دارد که تخصص گرانقمیت و ارزشمند آنها، بررسی رابطه انسانها با پول و تلاش برای بهبود این رابطه است.

این نوع تلاش و نگرش در کشور و فرهنگ ما، که نگرش به پول با پیش قضاوت‌ها و تعصبات مختلف مخلوط شده است، بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.

آشنایی با این حوزه، ضمن اینکه به بزرگسالان برای تحلیل و بهبود نگرش‌ ایشان به پول، کمک می‌کند، باعث می‌شود تا فرزندان خود را هم با نگرش بهتری پرورش دهند.

پیشنهاد مطالعه

با توجه به این‌که بحث روانشناسی پول از زیرمجموعه‌های دانش اقتصاد رفتاری است، پیشنهاد می‌کنیم چند دقیقه وقت بگذارید و ابتدا معرفی اقتصاد رفتاری را بخوانید تا تصویر بهتری از فضای درس روانشناسی پول در ذهن‌تان شکل بگیرد.

برخی از مباحث مطرح شده در درس‌های روانشناسی پول

حسابداری ذهنی مبحث دیگری است که به آن می‌پردازیم. اینکه ذهن ما درآمدها و هزینه‌های خود را چگونه محاسبه، ارزیابی و ثبت می‌کند و تصمیم‌های مالی می‌گیرد.

مرور پرسشنامه MBBS برای سنجش نگرش پولی. این پرسشنامه یکی از معتبرترین پرسشنامه‌ها در حوزه روانشناسی پول محسوب می‌شود.

ما رابطه پول و قدرت را چگونه می‌بینیم؟

آیا باور داریم که یکی می‌تواند دیگری را ایجاد کند یا آنها را مستقل می‌دانیم؟ این نگرش، چه تاثیری روی رابطه‌ی ما با پول خواهد داشت؟

آیا نگاه به پول و تفکر بر مبنای معامله ویژه‌ی انسانهاست؟ روانشناسی پول در این زمینه چه مطالعاتی انجام داده است؟ آیا حیوان‌ها هم مثل ما مفهوم پول را می‌فهمند؟

شاید شما هم کسانی را بشناسید که همیشه احساس می‌کنند پول ندارند و اگر دارند، به اندازه‌ی کافی نیست. کسانی که نیازشان به پول،‌ پایان ندارد. تاثیر این نگرش پولی چیست؟

وسواس پولی بحث دیگر در روانشناسی پول است. شاید شما هم کسانی را دیده باشید که اگر ریالی برای کسی هزینه کنند، هرگز آن را در محاسبات فراموش نمی‌کنند.

سواد مالی و مهارتهای پولی کودکان و نوجوانان

بخش عمده‌ای از درس‌های روانشناسی پول به رفتارهای بزرگسالان با پول و در مقابل پول اختصاص یافته است.

برای آشنایی بیشتر با بحث‌های مربوط به رفتارهای مالی کودکان و نوجوانان، می‌توانید به مجموعه درس‌های سواد مالی و مهارتهای پولی کودکان و نوجوانان مراجعه کنید:

پول چیست؟ بررسی تاریخچه پول

ما در متمم یک مجموعه درس آموزنده در زمینه پول داریم که البته نه از منظر روانشناسی، بلکه از زاویه‌ی اقتصادی به پول می‌پردازد و مفاهیم مرتبط با پول را به زبانی ساده بیان می‌کند.

پرسش‌های زیر از جمله مواردی هستند که ما در آن‌جا به شرح پاسخ آن‌ها پرداخته‌ایم:

اگر پاسخ سوال‌های زیر برای شما جالب است، پیشنهاد می‌کنیم مطالعه‌ی آن مجموعه درس‌ها را هم در برنامه‌ی یادگیری خود قرار دهید:

برخی از منابع مورد استفاده در درس روانشناسی پول

شما با عضویت ویژه در متمم، می‌توانید به درس‌ها و آموزش‌های بسیاری از جمله موضوعات زیر دسترسی کامل داشته باشید:

موضوعات زیر، برخی از درس‌هایی هستند که در متمم آموزش داده می‌شوند:

دوره MBA (یادگیری منظم درس‌ها)

اگر با فضای متمم آشنا نیستید و دوست دارید درباره‌ی متمم بیشتر بدانید، می‌توانید نظرات دوستان متممی را درباره‌ی متمم بخوانید و ببینید متمم برایتان مناسب است یا نه. این افراد کسانی هستند که برای مدت طولانی با متمم همراه بوده و آن را به خوبی می‌شناسند:

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری مبانی روانشناسی پول به شما پیشنهاد می‌کند:

    1. روانشناسی پول و آنچه باید درباره پول بدانیم

چند مطلب پیشنهادی از متمم:

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم مخففِ محل توسعه مهارتهای من است؛ یک فضای آموزشی آنلاین برای بحث‌های مهارتی و مدیریتی.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه‌ی درباره متمم مراجعه کنید.

ما برای هر یک از درس‌های متمم، یک نقشه راه داریم که به یادگیری آن درس کمک می‌کند.

می‌توانید با مراجعه‌ به صفحه‌ نقشه راه یادگیری، عنوان درس‌های مختلف متمم را ببینید.

همچنین می‌توانید دوره MBA متمم مدیریت پول را ببینید.

شما می‌توانید بدون پرداخت پول در متمم به عنوان کاربر آزاد عضو شوید. اما به چیزی در حدود نصف درسهای متمم دسترسی خواهید داشت.

پیشنهاد ما این است که پس از ثبت نام به عنوان کاربر آزاد، با خرید اعتبار به کاربر ویژه تبدیل شوید.

اعتبار را می‌توانید به صورت ماهیانه (۷۴ هزار تومان)، فصلی (۱۹۰ هزار تومان)، نیم‌سال (۳۴۵ هزار تومان) و یکساله (۵۸۵ هزار تومان) بخرید.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً به صفحه‌ی ثبت نام مراجعه کنید.

مجموعه گسترده و متنوعی از فایلهای صوتی رایگان در رادیو متمم ارائه شده که می‌توانید هر یک از آنها را دانلود کرده و گوش دهید.

۴۰ نظر برای روانشناسی پول و آنچه باید درباره پول بدانیم

پرطرفدارترین دیدگاه به انتخاب متممی‌ها در این بحث

نویسنده‌ی دیدگاه : نیلوفر کشاورز

پول از اون کلماتیه که در فرهنگ ما بیشتر با صفات منفی مورد استفاده قرار می گیره حتی اگر معنای مثبتی از اون مد نظر باشه. مثلا صفاتی نظیر پول دوست، پول پرست، خرپول، پولکی و . در زبان روزمره ما زیاد مورد استفاده قرار می گیرند ولی همین صفت ها رو گاها به افرادی که برای کار ارزشمند خودشون پول خوبی هم می گیرند اطلاق میکنند، مثلا اگر یک تراپیست حرفه ای برای یک ساعت مشاوره صد هزار تومن یا بیشتر بگیره زیاد به مذاق ما خوش نمیاد، چون اون رو پولکی میدونیم. فرهنگ خدمات و اجناس رایگان و مفتی بنظر میاد جایگاه عمیقتری داشته باشد در بین ما، تا مواردی که مجبور باشیم برای آنها پول پرداخت کنیم. شاید به دلیل همین نگاه و حس منفی نسبت به پول باشد که اولین ظن ما در مواجهه با افراد پولدار ، کلاهبرداری کردنه تا تلاش و کوشش.

من تا حالا با عبارتی به نام روان شناسی پول برخورد نکرده بودم ، به همین دلیل کنجکاوم بیشتر بدونم در این مورد. جای همچین بحثی در فرهنگ ما به شدت خالیه و امیدوارم درسهایی شبیه این درس تلنگر خوبی به ما بزنند.

مدیریت پول در خانواده‌های مسیحی

مدیریت پول در خانواده‌های مسیحی

در دوران زندگی والتر مودی، جان راكفلر یكی از ثروتمندترین افراد دنیا بوده و ثروت وی به خاطر اهداف عملی و موثر او، واقعا نامحدود بود. روزی مصاحبه‌كننده‌ای از او پرسید كه: چه مقدار پول كافی است؟ و راكفلر پاسخ داد: تنها كمی بیشتر!
میزان درآمد ما هر چقدر باشد، همه ما به فكر خود هستیم، كه تنها اگر كمی بیشتر درآمد داشتیم. پس بودجه من می‌توانست خودی نشان دهد و آن‌وقت از وضعیت مالی خود راضی بودم.اما پاسخ راكفلر، حفره‌ای در تئوری مورد نظر ما ایجاد كرد.
حقیقت این است كه كنترل ثروت، ارتباط كمی با میزان كسب آن و در نتیجه ارتباط بیشتر با چگونگی مدیریت آن از جانب ما دارد. سلامت مالی نه‌تنها برای ایجاد تعادل در بانك، بلكه برای ایجاد تعادل در محیط خانواده نیز ضروری است. در اكثر ازدواج‌ها، بیش از هر عامل دیگری، مسائل مالی قدعلم كرده‌اند.
ما باید بدانیم كه مدیریت ثروت، یك مساله معنوی است. آیا می‌دانید كه عیسی بیش از هر چیزی راجع به پول سخن گفته است؟ در واقع ۱۵ درصد جملات ثبت شده او در رابطه با پول هستند كه این بیش از آموزش‌های وی در رابطه با بهشت و جهنم است. چرا موضوع پول تا این حد برای عیسی اهمیت دارد؟برای عیسی، نگرش ما نسبت به پول از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا انعكاس نگرش ما نسبت به خداست.
به گفته لری بركت، با نگاهی به كتابچه ثبت ارقام یك زوج، بیشتر می‌توان راجع به زندگی معنوی مدیریت پول آنها سخن گفت تا با توجه به هر موضوع دیگر. هر چه كه داریم از جانب خدا می‌آید. او مالك آنهاست و آنها را برای دستیابی به اهدافش در اختیار ما می‌گذارد.
موفقیت مالی واقعی از اندوختن مازاد در حساب بانكی به دست نمی‌آید، بلكه از پیروی دستورات و طرح‌های خداوند در ارتباط با مسائل مالی می‌توان موفقیت مالی واقعی كسب كرد. اگر طبق برنامه‌های او پیش رویم، خداوند همه نیازهای ما را استجابت خواهد كرد. آیا مشكلات مالی باعث ایجاد تنش در زندگی ما می‌شوند؟ آیا مدیریت امور مالی و عملكرد درست برای شما سخت است؟ اگر اینطور است، سه مرحله ساده برای مدیریت مالی موفق را در ادامه به شما ارائه می‌دهیم.
۱) در ابتدا به خدا ببخشید
به عنوان افرادی مسیحی، اولین اولویت مالی ما در تمام عرصه‌های زندگی، خدا و كار اوست. عملكرد مدیریت همه پاداش‌هایی كه در اختیارمان قرار دارد، از جمله پول، برای همه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. دریافت اینكه چه مقدار از درآمد خود را ببخشیم، كار چندان سختی نیست، چرا كه كتاب مقدس نیز به ما دستور داده كه یك‌دهم (عشریه) درآمد خود را در راه خدا ببخشیم. این امر، شروع خوبی برای مسیحیان است و باید آن را به حساب دستمزد ناخالص (یا درآمد خالص پیش از پرداخت مالیات) خود بگذارند.
حال باید بیندیشیم كه زمانی كه با پول شخصی به گذران روزگار می‌پردازیم، چقدر به پرداخت عشریه توجه می‌كنیم؟ به نظر من شما باید به فكر رهایی از مشكلات مالی باشید و نه بدتر كردن!واقعیت این است كه از نظر ما هیچگاه درآمدمان برای بخشیدن به دیگران كافی نیست.
آمارهای به دست آمده از مردم كانادا نشان می‌دهد كه هر چه افراد درآمد بیشتری داشته باشند، میزان كمتری از آن را می‌بخشند. در نتیجه هرچه بیشتر داشته باشیم، باز هم فكر می‌كنیم به میزان بیشتری از آن احتیاج داریم.نكته جالب توجه این است كه امروزه مردم كمتر راجع به درآمد واقعی خود یا ارزش آن سخن می‌گویند. این موضوع نیز همانند سایر رازها، قدرت بیشتری به پول عرضه می‌دارد.
در واقع افرادی كه عشریه پرداخت می‌كنند، به رجزخوانی درباره پول نمی‌پردازند. به نظر من پرداخت عشریه منجر به حل بسیاری از مسائل مالی می‌شود و در گفت‌وگو با بسیاری از افراد دریافته‌ام كه پرداخت عشریه باعث آغاز یا بدتر شدن شرایط مالی آنها نشده است. در عوض، به نظر می‌رسد افرادی كه عشریه پول خود را می‌پردازند، از اوضاع مالی بهتری برخوردارند. این یكی از هزاران راز درباره كارهای خداست.
۲) سرمایه‌های خود را به پس‌اندازهای عادی تخصیص دهید
دومین و مهمترین گام، تخصیص پول برای هزینه‌های غیرقابل اجتناب و خریدهای بزرگ است، همانند هزینه خرید خانه، هزینه تحصیل، مسافرت و بازنشستگی. این امر به شما اجازه می‌دهد كه پول بیشتری صرف كنید و نیازی به قرض گرفتن نداشته باشید.
متعجب خواهید شد اگر بدانید چطور می‌توان با برنامه‌ای ساده و منظم به پس‌انداز قابل‌توجهی دست یافت.پس از برنامه‌ریزی برای خرج كردن، برای پس‌انداز برنامه‌ریزی نكنید، زیرا تجربه نشان می‌دهد كه آنهایی كه این راه را پیش گرفته‌اند، به‌ندرت موفق بوده‌اند.
ممكن است تصمیم بگیرید درصدی از درآمدتان را به این امر اختصاص دهید، اما تغییرات پیش‌بینی نشده منجر به بروز تغییراتی در مراحل مختلف زندگی شما می‌شوند. همه برنامه‌ریزان مالی به شما خواهند گفت كه هر چه زودتر پس‌انداز را شروع كنید، قادر به اندوختن سرمایه بیشتری خواهید بود، پس از هم‌اكنون پس‌انداز را آغاز كنید. مساله پس‌انداز مستلزم داشتن دیدگاهی تعادلی است.
كتاب مقدس برای ما روشن می‌سازد كه باید پس‌انداز كنیم، اما هرگز نمی‌گوید كه چه مقدار پس‌انداز كنیم. هدف پس‌انداز، فراهم آوردن نیازهای قانونی آینده است و به برخی این امكان را می‌دهد كه روی نیازهای ضروری سایرین سرمایه‌گذاری كنند.
۳) كلید مدیریت ثروت، مدیریت مصرف است
ما باید زندگی تحت شرایط درآمد كم را بیاموزیم و از آنچه خدا به ما ارزانی داشته، راضی باشیم. این امر برای همه ما سخت است، اما درس مهمی از زندگی است. كلید آن، توسعه شرایط خوب بودجه‌بندی است كه یك طرح مصرفی خوب به شمار می‌رود. زمانی را برای یادگیری استفاده موثر از ابزاری مثل كامپیوتر یا برنامه‌های مالی صرف كنید.
اگر هرگز به اندازه كافی بودجه نداشته‌اید، زمانی حدود دو یا سه ماه را صرف پیگیری چگونگی خرج كردن و مصرف خود كنید. هر بار كه پولی خرج می‌كنید، از آن گزارش تهیه کنید به‌طوری كه بتوانید درك خود از بودجه‌بندی را بهبود بخشید. پس عادات خود را بررسی كرده و چگونگی صرف هزینه یا زمان مناسب برای كاهش هزینه‌های خود را تعیین كنید.
خود را نسبت به این برنامه متعهد سازید و اگر طی دو یا سه ماه اول به نتیجه مطلوبی دست نیافتید، ناامید نشوید. از بین بردن عادات قدیمی نیازمند زمان است و اگر خود را به سمت حفره‌ای پر از مسائل مالی سوق دهید، زمان زیادی طول خواهد كشید تا بتوانید خود را از آن خارج كنید.
صبور باشید و به برنامه بودجه مصرفی خود توجه كنید، زیرا استمرار آن قطعا نتیجه خوبی در پی خواهد داشت.دو نكته مهم دیگری كه باید در نظر داشته باشیم عبارتند از: همیشه در رابطه با مسائل مالی به عنوان یك زوج به گفت‌وگو بپردازید. ممكن است یكی از همسران از مهارت‌های مالی بیشتری نسبت به دیگری برخوردار باشد و در نهایت او مدیریت مسائل مالی را در دست بگیرد، اما این نمی‌تواند عذری موجه برای دیگری به منظور عدم مداخله در مسائل مالی خانواده باشد.
هر دو شما باید مسائل را درك كرده و به مواجهه با آنها بپردازید و سپس به عنوان یك گروه درباره آنها تصمیم‌گیری كنید. مشكلات مالی به عنوان دلیل عمده نزاع در روابط زناشویی محسوب می‌شوند و اغلب زمانی آغاز می‌شوند كه یكی از طرفین در حاشیه قرار می‌گیرد.
اگر به مشكلات مالی دچار شده‌‌اید، قبل از اینكه خیلی دیر شود اقدام كنید. مشكلات مالی، قابل حل هستند اما اغلب به معنای بروز یكسری تغییرات به شمار می‌روند كه ممكن است چندان آسان نباشند. یك برنامه‌ریز مالی مجرب می‌تواند به شما در تعیین مسائل مالی و ارائه راه‌حل‌های مناسب كمك كند.علاوه بر این، به آنچه خدا از طریق شرایط مالی پیش آمده به شما می‌گوید، گوش فرا دهید.
مسائل مالی می‌توانند به عنوان عاملی تاثیرگذار منجر به جدایی زوجین شوند، اما اگر به خدا اعتماد كرده و از دستورات او پیروی كنید، این مسائل منجر به نزدیكی زوجین به شیوه‌ای جدید و بسیار عمیق می‌شوند.اگر مایلید از این طرح ساده پیروی كرده و به بخشیدن عشریه درآمد خود بپردازید، من ایمان دارم كه وضعیت مالی شما بهبود می‌یابد. از همه مهمتر اینكه شما با پرداخت عشریه به ذخیره گنج در بهشت می‌پردازید كه حتما از جانب خدا به حساب می‌آید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا