بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

توزیع باینری

برنامه ریزی توسعه فیدر در سیستم های توزیع تحت عدم قطعیت بار مقاله

برنامه ریزی توسعه سیستم های توزیع (DEP) به عنوان مهمترین عامل بررسی رشد تقاضای سیستم است. برنامه ریزی مطرح شده شامل نصب اجزاء جدید از جمله فیدر و مسیر های مربوط به آن می باشد. در این مقاله روش جدید و مرکبی با در نظر گیری عدم قطعیت رشد بار، در جهت اتخاذ بهینه ترین طرح توسعه فیدر در بین کاندید های مختلف، هزینه های سرمایه گذاری، بهره برداری، نگهداری، تلفات خط، بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان شبکه ارائه شده است. جهت اتخاذ تصمیمات بهینه با توجه به ساختار تابع هدف از الگوریتم باینری ازدحام ذرات (BPSO) استفاده شده است. در کنار آن جهت شبیه سازی عدم قطعیت از روش مونت کارلو (MC) استفاده شده است. نتایج حاصله نشان دهنده اینست که الگوریتم پیشنهادی توانایی انتخاب توسعه فیدر با در نظرگیری عدم قطعیت بار را دارا بوده که این موضوع منجر به بهبود در بهینه سازی فرآیند سرمایه گذاری سیستم شده است.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله روش جدید و مرکبی با در نظر گیری عدم قطعیت رشد بار، در جهت اتخاذ بهینه ترین طرح توسعه فیدر در بین کاندید های مختلف ، هزینه های سرمایه گذاری، بهره برداری، نگهداری، تلفات خط ، بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان شبکه ارائه شده است . مطالعاتی که در [٢] انجام شده است به توزیع باینری برنامه ریزی دینامیکی شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روشی که در پخش بار ارائه شده به دنبال حداقل سازی هزینه های بهره برداری، نگهداری، سرمایه گذاری در جهت به روزرسانی شبکه با در نظرگیری عدم قطعیت به صورت منحنی تداوم بار و نقش بازار در افق برنامه ریزی مشخص میباشد. روش پیشنهادی به دنبال یافتن بهینه ترین طرح توسعه فیدر با در نظر گیری حداقل هزینه ها تحت محدودیت های فلوی جریان ، افت ولتاژ، موقعیت جغرافیایی فیدر ثبت و جهت شبیه سازی عدم قطعیت ها از روش مونت کارلو و تابع توزیع احتمالاتی نرمال استفاده شده و توسط الگوریتم BPSO حل شده است . در این مقاله با استفاده از روشی جدید به برنامه ریزی شبه دینامیکی مقید توسعه فیدر تحت عدم قطعیت بار در جهت اتخاذ بهینه ترین طرح توسعه در بین کاندید های مختلف ، حداقل سازی هزینه های سرمایه گذاری، بهره برداری، نگهداری، تلفات خط و در کنار آن بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات توان شبکه در دو بخش ارائه شده است ."

کلیدواژه ها:

کلید واژه های ماشینی:

برنامه‌ریزی توسعه فیدر در سیستم ، عدم قطعیت بار ، توزیع تحت عدم قطعیت ، الگوریتم ، ترین طرح توسعه فیدر ، جهت شبیه‌سازی عدم قطعیت ، سیستم ، بهبود پروفیل ولتاژ ، توزیع ، خط کاندید جهت توسعه فیدر

توزیع باینری

با توجه به جایگاه داده در عصر حاضر و لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر روی این موضوع متمرکز نمائیم . از این رو گروه فابک با شعار فناوری اطلاعات برای کسب وکار شکل گرفت و خدمات خود را از طریق سایت www.fabak.ir به مخاطبان محترم عرضه می نماید

مفاهيم اوليه سرويس های وب - بخش سوم

مفاهيم اوليه سرويس های وب - بخش سوم

در بخش اول اين مقاله به بررسی مفاهيم اوليه دررابطه با برنامه های توزيع شده و چالش های مربوطه و در بخش دوم به بررسی دو نمونه از معماری های موجود در رابطه با برنامه های توزيع شده پرداخته گرديد .در اين بخش به بررسی تاثير استانداردهای وب در فرآيند طراحی و پياده سازی برنامه های توزيعی ، اشاره می گردد.

استانداردهای وب
معماری های RPC و مبتنی بر پيام ، توسط سازمان های متعددی پياده سازی شده و دارای مسائل خاص خود می باشند . در اين بخش به برخی از اين موارد اشاره خواهد گرديد.

وجود مشکل در ارتباط با پروتکل های باينری
مدل های اشياء توزيع شده نظير DCOM ) Distributed Component Object Model ) ، ( RMI ) Java Remote Method Invocation) و CORBA(Common Object Request Broker Architecture ) ، دارای محدوديت عمده استفاده از پروتکل های باينری می باشند . استفاده از پروتکل های باينری ، باعث بروز مسائل متعددی می گردد :

Firewalls . اولين مسئله در رابطه با پروتکل های باينری ، Point to Point بودن آنان می باشد . هر ارتباط با يک نقطه پايانی که درون فايروال وجود دارد ، مستلزم باز نمودن برخی از پورت ها برای مبادله اطلاعات توسط مديريت فايروال سيستم است . برای اکثر سازمان ها اين ريسک امنيتی ، قابل قبول نخواهد بود .

Interoperability . يکی ديگر از مسائل ، تعامل بين مدل های اشياء متمايز است . هر مدل اشياء از پروتکل های انحصاری خود استفاده می نمايد. می توان نرم افزاری را بمنظور ترجمه بسته های اطلاعاتی بين مدل های متفاوت اشياء ، ايجاد نمود. ( ممکن است نتايج نسبتا" خوبی را هم بدنبال داشته باشد ) . دستاورد رويکرد فوق ، الزام اغلب سازمان ها بمنظور استفاده از يک مدل اشياء برای پياده سازی تمام سيستم های خود در سازمان مربوطه ، خواهد بود. در صورتيکه يکی از Partner های سازمان از يک مدل اشياء رقابتی ديگر استفاده نمايد ، می تواند باعث بروز مسائل متعددی گردد .

فرمت های داده . يکی ديگر از مسائل مربوط به پروتکل های باينری ، رمزگشائی داده ارسال شده با استفاده از اينچنين پروتکل هائی است . هر پروتکل با استفاده از روش خاص خود اقدام به رمزنمودن اطلاعات می نمايد. مشکل در ترجمه داده از يک فرمت به فرمت ديگر ما را بسمت سياست جداسازی سازمانی مبتنی بر فرمت داده ها که آنها را قادر به برخورد مناسب با داده ها می نمايد ، سوق خواهد داد .

با توجه به مسائل فوق در ارتباط با استفاده از پروتکل های باينری ، ضرورت وجود يک پروتکل يکدست و قابل استفاده در همه جا که بسادگی تفسير و قادر به حمل داده های رمز شده باشد ، بخوبی احساس می گرديد. بدين ترتيب تمام نگاه ها متوجه وب شد تا بتوان بکمک آن راه حل جامعی را ارائه تا هر شخص بسادگی قادر به استفاده از آن گردد .

اينترنت و وب
TCP و IP در ابتدا برای اتصال شبکه های متفاوتی که توسط طراحان مختلفی ، طراحی می گرديدند ، مورد استفاده قرار می گرفت و همين رويکرد باعث ايجاد شبکه ای از ساير شبکه ها و با نام اينترنت گرديد. در ادامه در اواخر سال 1990 " تيم برنرز- لی " در CERN ، وب را ابداع نمود. وب ، يک شبکه بهم متصل سراسری از سندهای ابرمتن است . در اين راستا دو انقلاب تکنولوژی تحقق پيدا کرد : ظهور HTML و HTTP ) Hypertext Transfer Protocol) .
HTML ، زبانی است که نحوه افزودن علائم نشانه گذاری ( بشکل مجموعه ای از تگ ها ) به سندهای مبتنی بر متن را بمنظور ارائه اطلاعات در يک مرورگر وب و نحوه نمايش متن موجود در سند ، مشخص توزیع باینری می نمايد. سندهای حاوی تگ های HTML ، سندهای ابرمتنی ناميده می شوند.

مزايای HTTP
HTTP ، پروتکلی است که برای درخواست و دريافت سندهای ابرمتن در وب استفاده می گردد . يکی از نکات بسيار مهم در رابطه با پروتکل HTTP ، عدم محدوديت جهت کار با نوع خاصی از سندها است .( صرفا" شامل سندهای HTML نمی گردد ) . برای تائيد گفته فوق ، می توان به سرويس های وب اشاره کرد. سرويس های وب و سرويس گيرندگان مربوطه قادر به مبادله سندهای XML با استفاده از پروتکل HTTP می باشند . همزمان با گسترش و عموميت يافتن وب ، HTTP بعنوان يک پروتکل جامع و فراگير مطرح گرديد .استفاده از HTTP باعث غلبه بر يکی از موانع جدی برای ارتباط بين مدل های اشياء توزيع شده گرديد .

XML فرمتی مناسب برای داده ها
پياده کنندگان بسرعت متوجه اين حقيقت گرديدند که HTML ، صرفا" اين امکان را برای يک مولف سند ، فراهم می آورد که ساختار نمايشی خود را تعريف نموده و در رابطه با تعريف ساختار داده ها و يا ارتباط بين داده ها در يک سند ، سکوت و عملا" قادر به پاسخگوئی به اين نوع از خواسته ها نيست .محدوديت فوق تا سال 1996 تحمل ولی در همين سال بود که زبان جديدی بمنظور تشريح ساختار داده های موجود در يک سند ، ايجاد گرديد. اين زبان جديد XML ناميده گرديد .اسناد XML ، می بايست اهداف زير را تامين نمايند:

  • استفاده آسان بر روی اينترنت
  • وضوح و شفافيت لازم
  • سهولت در ايجاد
  • تفسير و پردازش آسان
  • توسعه پذير ، مستقل ازمحيط مربوطه

رشد و گسترش XML ، دليلی قاطع بر مناسب بودن آن بعنوان يک فرمت عمومی داده است .

فايروال دوستانه
نکته نهائی در رابطه با وب ، جايگاه و نفش سرويس دهنده وب است . سرويس دهندگان وب ، عموما" از طريق پروتکل HTTP برای برقراری ارتباط با سرويس گيرندگان استفاده می نمايند. يکی از مهمترين ويژگی يک سرويس دهنده وب ، نقش آن بعنوان يک " دروازه" (Gateway ) برای يک سازمان است. سرويس دهندگان وب ، صرفا" به ارائه محتويات HTML عمل نمی نمايند. با توجه به امکانات توسعه پذيری HTTP ، سرويس دهندگان وب ، قادر به ارسال درخواست ها ی دريافت شده ، برای يک Request handler مناسب ، نيز می باشند. سرويس دهنده وب ، با نحوه برخورد handler با يک درخواست HTTP ، کاری نداشته و مسئوليت پردازش درخواست ارسالی و توليد يک پاسخ HTTP بر عهده Handler ، خواهد بود. سرويس دهنده وب در ادامه پاسخ مربوطه را برای سرويس گيرنده ارسال ، خواهد کرد.
سرويس دهندگان وب قادر به Forward نمودن درخواست ها برای هر نوع سرويسی می باشند که يک درخواست HTTP را تشريح و قادر به ارائه پاسخ مبتنی بر HTTP باشند. تمامی عمليات فوق ، بدون نياز به هرگونه پيکربندی مجدد و يا عدول از سياست های مربوط به فايروال ، انجام می شود.

مسائل در ارتباط با وب
در مقابل مزايای گفته شده ، در اين رابطه مسائلی و مشکلاتی همچون امنيت و کارآئی وجود دارد .

امنيت . با توجه به عمومی بودن زير ساخت اينترنت ، ارتباطات انجام شده دارای پتانسيل لازم بمنظور آسيب پذيری در مواردی نظير : ره گيری ، اصلاح ، Spoofing ( روشی که با استفاده از آن امکان دستيابی غير مجاز به يک کامپيوتر فراهم می گردد ) و ساير مسائل مربوط به دستيابی ، خواهند بود.

کارآئی . عموم کاربران اينترنت همچنان از خطوط Dial-up برای دستيابی به اينترنت استفاده می نمايند. همين مسئله باعث بروز مسائل متعددی در رابطه با کارآئی برنامه ها و خدمات مربوطه خواهد شد. بدين ترتيب در ارتباط با بکارگيری برنامه هائی با شرايطی خاص و پيچيده بر روی بستر وب ، دچار محدوديت هائی خواهيم بود .مثلا" برخی از برنامه ها ی محاوره ای نيازمند يک ارتباط متعامل مناسب با سرويس دهنده می باشند. محدوديت های مربوط به پهنای باند ارتباطات از نوع Dial-up ، باعث محدوديت در ارائه نوع برنامه های محاوره ای بر روی بستر وب می گردد.

مسائل مربوط به کارآئی و امنيت بهمراه مسائل موجود واقعی نظير قطع جريان برق سرويس دهنده و از کار افتادن برخی سرويس ها ( حتی بزرگترين وب سايت ها نمی توانند تضمين نمايند که همواره به ارائه خدمات مشغول هستند) باعث شده است که طراحی برنامه ها با رويکرد اجراء در يک شبکه اختصاصی بيشتر مورد توجه قرار گيرد و عملا" برنامه در يک ميدان محدودتر ولی ايمن و کارآ ، توزيع و استفاده گردد.

توزیع باینری

Apache Maven ابزاری برای مدیریت و فهم پروژه اپن سورس است که در اصل برای پروژه های جاوا استفاده می شود. Maven از یک مدل Project Object Model (POM) استفاده می کند ، که در اصل یک فایل XML است که شامل اطلاعاتی در مورد پروژه، جزئیات کانفیگ، وابستگی های پروژه و غیره است. مخازن استاندارد CentOS شامل بسته های Maven هستند که می توانند با مدیر بسته dnf نصب شوند. این ساده ترین روش برای نصب Maven در CentOS است. با این حال ورژن موجود در مخازن ممکن است از آخرین ورژن Maven عقب بماند. روش نصب متناسب با تنظیمات و محیط خود را انتخاب کنید. در این مقاله آموزشی با ما همراه باشید تا شما عزیزان را با نحوه نصب Apache Maven در CentOS 8 آشنا کنیم. ما همچنین به شما نحوه نصب آخرین ورژن Maven را با دانلود بایگانی توزیع باینری از وب سایت رسمی آنها نشان خواهیم داد.

پیش نیازها :

مطمئن شوید که به عنوان root یا کاربر دارای امتیازات sudo وارد شده اید.

نصب Apache Maven در CentOS با Dnf / Yum :

نصب Maven در CentOS 8 با استفاده از dnf یک فرایند ساده و سر راست توزیع باینری است.

با وارد کردن دستور زیر در ترمینال خود، Maven را نصب کنید:

برای تأیید نصب، دستور mvn -version را اجرا کنید:

خروجی باید چیزی شبیه به موارد زیر باشد:

Maven روی سیستم CentOS شما نصب شده است و می توانید از آن استفاده کنید.

نصب آخرین ورژن Apache Maven :

در این بخش، ما مرحله به مرحله دستورالعمل نحوه نصب جدیدترین ورژن Apache Maven در CentOS 8 را ارائه خواهیم داد.

مرحله اول) نصب OpenJDK :

Maven 3.3+ برای نصب به JDK 1.7 یا بالاتر نیاز دارد. OpenJDK 11 را با تایپ کردن دستور زیر نصب کنید:

با اجرای دستور زیر تأیید کنید که جاوا با موفقیت نصب شده است:

خروجی باید چیزی شبیه به دستور زیر باشد:

مرحله دوم) دانلود Apache Maven :

در زمان نوشتن این مقاله ، آخرین ورژن Apache Maven 3.6.3، ورژن ۳٫۶٫۳ است. صفحه دانلود Maven را بررسی کنید شاید ورژن جدیدتری در دسترس باشد. دانلود برنامه Apache Maven در دایرکتوری / tmp را با دستور wget شروع کنید:

پس از اتمام دانلود، بایگانی را در دایرکتوری / opt اکسترکت کنید:

برای کنترل بیشتر بر ورژن ها و به روزرسانی های Maven، ما یک پیوند سمبلیک maven ایجاد خواهیم کرد که به دایرکتوری نصب Maven اشاره خواهد کرد:

برای به روزرسانی نصب Maven خود، ورژن جدیدتر را باز کنید و سمبلیک را تغییر دهید.

مرحله سوم) تنظیم متغیرهای محیط :

در مرحله بعدی، باید متغیرهای محیط را تنظیم کنیم. ویرایشگر متن خود را باز کنید و یک فایل جدید با نام maven.sh در دایرکتوری /etc/profile.d/ ایجاد کنید:

کد زیر را جایگذاری کنید:

ذخیره کنید و فایل را ببندید. با اجرای دستور chmod زیر ، اسکریپت را قابل اجرا کنید:

متغیرهای محیط را با استفاده از دستور source دانلود کنید:

مرحله چهارم) تایید نصب :

برای تأیید نصب Maven، از دستور mvn -version که نسخه Maven را نشان می دهد، استفاده کنید :

شما باید چیزی مانند موارد زیر را ببینید:

جمع بندی :

ما به شما نشان داده ایم که چگونه Apache Maven را در CentOS 8 نصب کنید. اکنون باید به صفحه رسمی Apache Maven Documentation مراجعه کرده و نحوه شروع کار با Maven را بیاموزید.

امیدواریم مطالب مورد پسند بوده و از آن بهره لازم را برده باشید. خوشحال میشویم نظرات و سوالات خود را در قسمت دیدگاه به اشتراک بگذارید و ما را در شتابان هاست همراهی کنید.😊

ترجمه مقاله با عنوان الگوریتم های توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم، رویکردی جهت اعمال توافق…

اعمال توافق باینری,اعمال توافق باینری در یک تست واقعی,الگوریتم های توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم,ترجمه مقاله الگوریتم هاي توزیع شده,ترجمه مقاله شبکه هاي حسگر بیسیم,شبکه حسگر بیسیم,مقاله الگوریتم هاي توزیع شده,مقاله شبکه هاي حسگر بیسیم
دانلود ترجمه مقاله با عنوان الگوریتم های توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم، رویکردی جهت اعمال توافق…

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان الگوریتم های توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم، رویکردی
جهت اعمال توافق باینری در یک تست واقعی،

جزئیات
بیشتر این محصول:

عنوان انگلیسی مقاله:

Distributed Algorithms in Wireless Networks: An Approach for
Applying Binary Consensus in a Real Test bed

عنوان فارسی مقاله:

الگوریتم
های توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم، رویکردی جهت اعمال توافق باینری در یک تست
واقعی

سال انتشار: 2015

فرمت فایل ترجمه شده: PDF

تعداد صفحات توزیع باینری فایل ترجمه شده: 13

جهت
دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله، این جا، کلیک نمایید.


من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مقاله الگوریتم هاي توزیع شده مقاله شبکه هاي حسگر بیسیم ترجمه مقاله الگوریتم هاي توزیع شده ترجمه مقاله شبکه هاي حسگر بیسیم الگوریتم های توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم شبکه حسگر بیسیم اعمال توافق باینری در یک تست واقعی اعمال توافق باینری

تحقیق چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمان هاي توليدي

بهبود,بهره وری,چرخه,سازمان,مدیریت تحقیق چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمان هاي توليدي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمان هاي توليدي،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:آنچه در…

پاورپوینت جزوه درس بارگذاری (Loading)

بارگذاری پله,بارگذاری پله بتنی,بارگذاری ساختمان,بارگذاری ساختمان بتنی,بارگذاری ساختمان بتنی در etabs,بارگذاری ساختمان فولادی,بارگذاری سقف تیرچه بلوک,بارگذاری سقف کامپوزیت,بارگذاری صفحه ای,پاورپوینت بارگذاری ساختمان دانلود پاورپوینت جزوه درس بارگذاری (Loading) دانلود فایل دانلود پاورپوینت جزوه درس بارگذاری (Loading)،در قالب ppt و در…

پاورپوینت شناخت بازارهای ورزشی

پاورپوینت شناخت بازارهای ورزشی دانلود پاورپوینت شناخت بازارهای ورزشی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع شناخت بازارهای ورزشی، در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بازاریابی ورزشیشناخت بازارهای ورزشیشناخت بازاراهمیت تقسیم بندی بازار ورزشیمعیارهای تقسیم بازارهای…

نقشه ی زمین شناسی شهرستان بندر گز

استان,سازند های شهرستان بندر گز,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بندر گز,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان بافق,شیپ فایل سازندهای شهرستان بندر گز,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان بندر گز,نقشه زمین شناسی شهرستان بندر گز,نقشه لیتولوژی شهرستان بندر گز دانلود نقشه ی زمین…

تحقیق تاريخچه صنعت آسانسور در ايران

آسانسور,آسانسور برج میلاد,آسانسور در تهران,آسانسور هدرولیک و کششی,انواع آسانسور,برق آسانسور,بیمه آسانسور,رفع خرابی آسانسور,سرویس آسانسور بهران,سرویس و نگه داری آسانسور,سندیکا آسانسور,صنعت تحقیق تاريخچه صنعت آسانسور در ايران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تاريخچه صنعت آسانسور در ايران،در قالب word…

تحقیق راه های پرورش خلاقیت در مدیران و سازمان ها

تحقیق راه های پرورش خلاقیت در مدیران و سازمان ها راه های پرورش خلاقیت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع راه های پرورش خلاقیت در مدیران و سازمان ها،در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمفهوم…

فایل اکسل جامع گزارش هفتگی پیشرفت پروژه های عمرانی

دانلود رایگان گزارش هفتگی پیشرفت پروژه,دانلود گزارش هفتگی پیشرفت پروژه,گزارش هفتگی پیشرفت پروژه,گزارش هفتگی پیشرفت پروژه عمرانی,گزارش هفتگی پیشرفت پروژه های عمرانی,نمونه گزارش هفتگی پیشرفت پروژه های عمرانی فایل اکسل جامع گزارش هفتگی پیشرفت پروژه های عمرانی رفتن به سایت…

تحقیق خانواده درماني

پایان نامه پیرامون خانواده درماني,پروژه خانواده درماني,تحقیق خانواده درماني,تحقیق در مورد خانواده درماني,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی خانواده درماني,دانلود تحقیق خانواده درماني,مقاله خانواده توزیع باینری درماني تحقیق خانواده درماني رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:خانواده درماني بعد از جنگ جهاني دوم يعني…

دانلود گزارش کارآموزی شرکت ساتراپ صنعت بهار

خرید گزارش کارآموزی ساتراپ صنعت بهار,خرید گزارش کارورزی,دانلود پروژه کارآموزی ساتراپ صنع,دانلود کارآموزی فشار قوی,دانلود گزارش کار ساتراپ صنعت بهار,دانلود گزارش کارآموزی ساتراپ صنعت بهار,کارآموزی ساتراپ صنعت بهار,کارورزی شرکت برق,گزارش کارآموزی برق دانلود دانلود گزارش کارآموزی شرکت ساتراپ صنعت بهار…

تحقیق ورزش کشتی

تحقیق ورزش کشتی تحقیق ورزش کشتی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ورزش کشتی،در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل:کشتی پهلوانيکشتی آزاد و فرنگيبيوگرافی بعضی از کشتی گيران معروف تبريزو. من می خواهم این فایل…

پاورپوینت بهره وري نیروی انسانی در مدیریت بهره وری

بهره وری نیروی انسانی,بهره وری نیروی انسانی در ایران,بهره وری نیروی انسانی در سازمان,توزیع باینری بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری,بهره وری نیروی انسانی مقاله,تحقیق بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری,مقاله بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره…

تحقیق بررسی چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي

بهره وري در سازمانهاي توليدي,پاورپوینت بهره وري در سازمانهاي توليدي,تحقیق بهره وري در سازمانهاي توليدي,تحقیق در موردبهره وري در سازمانهاي توليدي,دانلود تحقیق بهره وري در سازمانهاي توليدي,دانلود تحقیق در مورد بهره وري در سازمانهاي توليدي تحقیق بررسی چرخه مديريت بهبود…

تحقیق ربات H120

تحقیق ربات H120 ربات H120 رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق ربات H120،در قالب word قابل ویرایش و در 64 صفحه .توضیحات:متشكريم از شما براي انتخاب ربات H120. اين راهنما شامل اطلاعاتي است در مورد مشخصات ساختمان، نگهداري و اگاهي در…

تحقیق تحلیل فضای شهری

پاورپوینت تحلیل فضای شهری,پایان نامه تحلیل فضای شهری,پروژه تحلیل فضای شهری,تحقیق تحلیل فضای شهری,تحلیل فضای شهری,تحلیل فضای شهری ppt,دانلود تحقیق تحلیل فضای شهری,دانلود مقاله تحلیل فضای شهری,مقاله تحلیل فضای شهری دانلود تحقیق تحلیل فضای شهری دانلود فایل دانلود تحقیق با…

پلان معماري اتوكد طرح 52

dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان معماري,معماري,نقشه معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود پلان معماري اتوكد طرح 52 دانلود فایل پلان معماري اتوكد طرح 52 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار اتوكد طراحي شده است من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

فیلم آموزشی تحلیل المان محدود فرایند اکستروژن مستقیم در آباکوس (حاوی مقاله و فایلهای تحلیل)

آموزش اکستروژن مستقیم,آنالیز اکستروژن در آباکوس,اکستروژن مستقیم,اکستروژن مستقیم در آباکوس,تحلیل المان محدود اکستروژن,شبیه سازی اکستروژن مستقیم,نرم افزار آباکوس دانلود فیلم آموزشی تحلیل المان محدود فرایند اکستروژن مستقیم در آباکوس (حاوی مقاله و فایلهای تحلیل) دانلود فایل دانلود فیلم آموزشی با موضوع تحلیل…

پاورپوینت کتاب تغذیه و ورزش دکتر محمدرضا رمضان پور

پاورپوینت کتاب تغذیه و ورزش دکتر محمدرضا رمضان پور,خلاصه کتاب تغذیه و ورزش دکتر محمدرضا رمضان پور,دانلود کتاب تغذیه و ورزش دکتر محمدرضا رمضان پور,کتاب تغذیه و ورزش دکتر محمدرضا رمضان پور,نکات کتاب تغذیه و ورزش دکتر محمدرضا رمضان پور…

پاورپوینت ساخت و سازمان شهر در دوره متقدم اسلامی و از قرن دوم تا هفتم هجری

پاورپوینت ساخت و سازمان شهر در دوره متقدم اسلامی و از قرن دوم تا هفتم هجری سازمان شهر در دوره متقدم اسلامی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع ساخت و سازمان شهر در دوره متقدم اسلامی و از…

تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه: علم شيمي شيمي…

تحقیق علل حمله مغول به سرزمين هاي اسلامي

پروژه علل حمله مغول به سرزمين هاي اسلامي,تحقیق در مورد علل توزیع باینری حمله مغول به سرزمين هاي اسلامي,دانلود تحقیق علل حمله مغول به سرزمين هاي اسلامي,دانلود رایگان تحقیق علل حمله مغول به سرزمين هاي اسلامي,علل حمله مغول به سرزمين هاي اسلامي,مقاله…

تحقیق زمين شناسي اقتصادي

پایان نامه زمين شناسي اقتصادي,تحقیق زمين شناسي اقتصادي,دانلود پایان نامه زمين شناسي اقتصادي,زمين شناسي اقتصادي,زمين شناسي اقتصادي جمشید شهاب پور,زمين شناسي اقتصادي چیست,زمين شناسي اقتصادي دانشگاه تهران,مقاله زمين شناسي اقتصادي دانلود تحقیق زمين شناسي اقتصادي دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد زمين…

گزارش مستند عمليات تزريق در آبرفت سد مخزنی سیوند فارس

اجرای تزریق در سد,تزریق بتن در سد,تزریق پی سد,تزریق در آبرفت,تزریق در پی سد,تزریق در سد,تزریق در سدها,تزریق در سدهای خاکی,تزریق سد,روش اجرای تزریق در سد,روش تزريق در آبرفت,عملیات تزریق در آبرفت,گالری تزریق سد دانلود گزارش مستند عمليات تزريق در…

تحقیق بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه,دانلود مقاله در…

تحقیق اصول كلي رادار و عملكرد آن

اصول رادار,اصول کلی رادار,عملکرد رادار تحقیق اصول كلي رادار و عملكرد آن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع اصول كلي رادار و عملكرد آن،در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: اصول کلی رادار و عملکرد…

تحقیق حقايق در مورد کسب

تحقیق حقايق در مورد کسب حقايق در مورد کسب رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق حقايق در مورد کسب، در قالب word قابل ویرایش و در 30 صفحه.توضیحات:در سال 1984 هيئت استانداردهاي سود دولت (کسب ) بر طبق شالوده سود مالي(فاف)…

دانلود شبیه سازی مقاله بازآرایی سیستم توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات

بازآرایی سیستم های توزیع توان با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان

Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss

بهینه سازی ازدحام ذرات باینری (BPSO)؛ بازآرایی سیستم توزیع؛ کات ست های مینیمم؛ تلفات توان؛ مدل قابلیت اطمینان احتمالاتی

سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

آیا این مقاله برای بیس پایان نامه مناسب است؟ : بله آیا این مقاله برای ارائه کلاسی مناسب است؟ : بله (این محصول دارای پاورپوینت 10 اسلایدی به صورت اسلایدهای آموزشی می باشد)
برنامه ای که در آن مقاله شبیه سازی شده است : این مقاله در محیط متلب پیاده سازی شده است نام مجله مقاله : IEEE Transactions on Power Delivery (مجله تحویل توان)
ترجمه: دارد (ترجمه 22 صفحه ای در ورد و پی دی اف) گزارشکار : فایل توضیحات 13 صفحه ای به صورت فایل PDF شبیه سازی : دارد (3 ام فایل متلب)

این مقاله در محیط متلب به صورت کامل شبیه سازی شده و در صورت خرید و دانلود مقاله شما به راحتی قادر خواهید بود از برنامه مربوطه استفاده نمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل در نحوه ی اجرای برنامه سایت سیگمالند به مدت 24 ساعت بعد از خرید محصول، پشتیبانی آن را تا اجرای کامل برعهده دارد.

بازآرایی شبکه توزیع

بخاطر افزایش سریع تقاضای برق، قیدهای محیطی و سناریوی بازار انرژی رقابتی، اغلب سیستم های انتقال و توزیع تحت شرایط بارگذاری سنگین کار می کنند. در گذشته، ارزیابی کافی بودن سیستم تولید و قابلیت اطمینان سیستم انتقال از جمله مطالعات عمده در برنامه ریزی سیستم بوده اند. تجربیات اخیر حاصل شده از خاموشی ها نشان می دهند که در بسیاری از موارد، رویدادهای فعال کننده برای چنین خرابی های گسترده در سطح توزیع رخ داده اند. از جنبه آماری، اکثریت قطع خدمات (برق) برای مشتریان بخاطر سیستم های توزیع بوده است. بنابراین، ارزیابی تفصیلی قابلیت اطمینان سیستم توزیع، در مرحله برنامه ریزی و بهره برداری یک سیستم قدرت، بسیار مهم شده است. به دلایل اقتصادی، کمینه سازی اتلاف ها در سیستم توزیع نیز باید در یک فرآیند بازآرایی سیستم توزیع، مورد ملاحظه قرار گیرد.

این پروژه، روشی برای بازآرایی سیستم های توزیع ارائه می دهد تا قابلیت اطمینان برق تامین شده برای نقاط بار بیشینه شود و تلفات توان سیستم کمینه شوند. فرمولاسیون مسئله بازآرایی در یک چارچوب چند هدفی با ملاحظه قابلیت اطمینان و تلفات توان یکی از مشارکت های این پروژه است. معمولاً، روش مونته کارلو برای کار با مدل های قابلیت اطمینان احتمالاتی، که وقت گیر است، مورد استفاده قرار می گیرد. مشارکت اصلی این پروژه، بکار گیری روش های ارزیابی قابلیت اطمینان احتمالاتی در مسئله بازآرایی سیستم توزیع می باشد و این موضوع بخاطر زمان محاسبات زیاد لازم، عموماً در مقالات دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است. استفاده از روش های موجود، مانند شبیه سازی مونته کارلو، حتی برای مطالعات برنامه ریزی آفلاین (غیربرخط) موجه نیست که این بخاطر زمان محاسبات فوق العاده زیاد است. در این پروژه، مجموعه برش ها (cut set های) حداقلی اجزاء ظاهر شده بین فیدر و نقاط بار ابتدا با استفاده از الگوریتمی برای یافتن کات ست های کمینه برای یک شبکه عمومی، تعیین می شوند. مدل های قابلیت اطمینان احتمالاتی اجزاء دخیل در کات ست ها سپس برای ارزیابی احتمال مشترک رویداد خاموشی در نقاط بار و بعداً، قابلیت اطمینان در نقاط بار، استفاده می شوند. پخش بار سیستم توزیع برای ارزیابی تلفات توان سیستم استفاده می شود. بازآرایی سیستم توزیع با بستن یا باز کردن مجموعه کلیدها انجام می شود. یک الگوریتم جستجوی برپایه BPSO برای تعیین وضعیت بهینه کلیدها در سیستم توزیع استفاده می شود. این روش پیشنهادی با موفقیت برروی یک سیستم توزیع شعاعی 33 شین و 123 شین، بکار گرفته شده است.

این شبیه سازی در نرم افزار متلب پیاده سازی شده و نحوه شبیه سازی و نیز توضیحات هر مرحله از شبیه سازی در قالب یک فایل گزارشکار در محصول ارائه گردیده است که با خرید محصول می توانید به آن دسترسی داشته باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا